Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŻYWOCICKIE ŁĘGI - OBSZAR NATURA 2000

Żywocickie Łęgi

Powierzchnia : 101.7 ha
Kod obszaru : PLH16_15
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości ok. 3 km na południowy wschód od Krapkowic. Teren w około 40 % pokryty jest wodami śródlądowymi (stojącymi i płynącymi), lasy liściaste to około jednej trzeciej obszaru, siedliska rolnicze zajmują jedną piątą powierzchni obszaru, pozostałe tereny to siedliska łąkowe i zaroślowe.
Obszar ten to jedno z niewielu miejsc w województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu topolowego oraz łęgu wierzbowego. Zarówno struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami.
Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza występują namuły.
Na terenie ostoi występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry w skład ostoi zaproponowano włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód od koryta, zlokalizowanych w międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami użytkowany jest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. Tereny te zostały włączone celem zachowania łączności funkcjonalnej i strukturalnej ostoi.
Należy podkreślić, że jest to jeden z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem fitosocjologicznymi i z punktu widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności Śląska Opolskiego. Głównym walorem są łęgi nad Odrą, walorem dodatkowym są duże starorzecza.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Krapkowice to miasto położone jest po obu stronach rzeki Odry, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych z Opola do Kędzierzyna-Koźla i Raciborza (DK45) oraz z Nysy i Prudnika do Strzelec Opolskich, przy autostradzie A4.
Preferowany dojazd do Krapkowic to dotarcie pociągiem do Gogolina, Opola, Raciborza, Strzelc Opolskich, a stamtąd autobusem PKS bądź transportem własnym.

Turystyka krajoznawcza.
Zabytki Ziemi Krapkowickiej:

 • Krapkowicki Rynek
  Jest najbardziej reprezentacyjną częścią miasta. Posiada typowo średniowieczną zabudowę - fontanna na środku, wokół stare kamieniczki, jedna obok drugiej, ulokowane na obwodzie prostokąta, poprzecinane wąskimi, dojazdowymi uliczkami.
 • Mury miejskie z XIV-wieczną wieżą Bramy Górnej
  W Krapkowicach od XIV wieku do 1829 roku istniały mury miejskie z czterema bramami. Pierwsze wzmianki na temat budowy murów miejskich pochodzą z 1384 i 1418 roku. Mury wzniesione z kamienia łamanego były wielokrotnie przekształcane i odnawiane. Na początku XIX wieku zburzono Bramę Odrzańską, a potem Górną. W latach 1840-1860 następuje niwelacja fosy miejskiej i rozbiórka kolejnych dwóch bram: Kozielskiej i Opolskiej. Około 1895 roku wyburzono znaczną część murów. Z obwarowań do czasów współczesnych zachowały się: XIV-wieczna wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych na ulicy Basztowej, fragmenty murów w północno-wschodnim narożniku miasta oraz obniżony ciąg murów w części południowo-zachodniej.
 • Krapkowicki zamek z białą damą
  W granicach administracyjnych Krapkowic znajduje się dawny zamek rodów Redernów i Haugwitzów przy Starym Mieście. Podobnie jak miasto, powstał przy ujściu rzeki Osobłogi do Odry. Zamek wyróżnia się w krajobrazie Krapkowic potężną budowlą późnorenesansową w kształcie czworoboku.
 • Ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie
  Ruiny zamku, niezamieszkałego od drugiej połowy XIX wieku. Do naszych czasów zachowały się jedynie niewielkie fragmenty pomieszczeń mieszkalnych, ruiny baszty południowo - wschodniej oraz mur obwodowy z półkolistą basteją w południowo-zachodnim narożniku. Najstarsze fragmenty murów pochodzą z XVI wieku. Według legendy, zamek rycerski w Otmęcie zbudowali templariusze, a podziemny tunel miał prowadzić aż do zamku w Rogowie Opolskim.
 • Zamek i park w Rogowie Opolskim
  Zamek w Rogowie Opolskim (obok krapkowickiej baszty) stanowi największą atrakcję turystyczną na terenie gminy Krapkowice. Jest jedną z najstarszych rezydencji na Opolszczyźnie. Początkami sięga średniowiecza. Rogowski zamek usytuowany jest na skarpie dawnego koryta Odry. Przeprowadzone badania archeologiczne dowodzą, że budowla - najpierw obronna - istniała już w XIV wieku. Średniowieczna warownia miała najpewniej za zadanie kontrolować przeprawę na Odrze
 • Pałac w Dąbrówce Górnej
  Pałac w Dąbrówce Górnej to ważny punkt na mapie zabytków gminy Krapkowice. Wzniesiono go w połowie XVII wieku, jednak przypuszcza się już wcześniej istniała tutaj tego typu budowla o charakterze obronnym.
 • Kościół św. Mikołaja w Krapkowicach
  Należy do ważnych historycznie świątyń w regionie. Już w średniowieczu istniał kościół i parafia, o czym wspomina spis dziesięcin z 1330 roku. Obecna budowla kościelna powstała w końcu XIV wieku - i mimo gruntownej przebudowany zachowała wiele elementów gotyckiej architektury. Należą do nich sklepienia żebrowe w prezbiterium, a także skarpy gotyckie na zewnątrz oraz rzeźbiarskie elementy w fasadzie, przedstawiające ludzkie twarze. Są to unikatowe w skali regionu przykłady średniowiecznej rzeźby architektonicznej.
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Otmęcie
  Stanowi jeden z ciekawszych obiektów sakralnych w Krapkowicach. Pierwszy kościół był prawdopodobnie drewniany. W początku XIV wieku zbudowano kościół murowany, gotycki, połączony z zamkiem. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1223 roku.
 • Kościół św. Fabiana i Sebastiana w Kórnicy
  Późnobarokowy kościół został wzniesiony w latach 1794-1795 jako filia kościoła z Krapkowic. Przebudowany w 1851 roku, kiedy ponownie stał się kościołem parafialnym. Jest to kościół późnobarokowy, z jedną nawą i wieżą. Przy kościele znajduje się cmentarz, a przed wejściem do świątyni wznosi się krzyż z 1893 roku, postawiony z okazji jubileuszu księdza Krecika.
 • Kościół św. Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim
  Kościół został wybudowany w 1300 roku. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1335 roku. W końcu XVI wieku został przebudowany i powiększony o kwadratową wieżę i kaplicę. W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) był kościołem protestanckim. Jest to kościół wczesnogotycki, z widocznymi elementami renesansowymi. Murowany z cegły, otynkowany.

Baza noclegowa
Hotel "Zajazd Krapkowice" ***, www.zajazdkrapkowice.pl
Dom Wypoczynkowy Sportowiec, tel. +48 077 44 66 726, e-mail: west-trans1@wp.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Salve Amici, tel. +48 077 466 43 39, e-mail: krzysztof.isciski@neostrada.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Western Ranch Pietna, www.western-ranch.yoyo.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda, tel. +48 077 466 43 20 , e-mail: agroturystyka.zagroda@ymail.com
Active-Fitness-Wellness-Club, www.active-trio.pl

Gastronomia:
Restauracja JoannA tel.: +48 077 466 73 22; e-mail: joannajendrusch@op.pl
P.P.H.U. "Green Club" tel.: +48 077 466 27 11

Zagrozenia :

Jedynym zagrożeniem dla roślinności jest ewentualna ekspansja gatunków obcych, głównie kenofitów: Impatiens roylei, Reynoutria sp. Obecnie rośliny te spotykane są tu sporadycznie i z bardzo małymi pokryciami, ale sytuacja w całej dolinie Odry, np. w SOO Meandry Odry, wskazuje, że inwazyjność tych roślin może stanowić poważne zagrożenie dla zachowania wartości przyrodniczych nadrzecznych łęgów. W niewielkim stopniu zagrożeniem może być działalność hydrotechników, np. przebudowa lub renowacja wału przeciwpowodziowego, który stanowi zachodnią granicę proponowanej SOO. Zagrożenie to jednak nie odgrywa obecnie zasadniczej roli gdyż wał jest bezpieczny i stosunkowo nowy.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel: (0 77) 44-72-320 www.opole.rdos.gov.pl bbazan@wbd.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 24 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki