Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŻERKOWCE - SKAŁA - OBSZAR NATURA 2000

Żerkowice Skała

Powierzchnia : 85.9 ha
Kod obszaru : PLH02_05
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje krawędź kuesty z licznymi skałami i wychodniami piaskowców kredowych - jest to jedno z najdalej na północ wysuniętych odsłonięć skalnych o charakterze ostańcowym związanych z Masywem Czeskim. Skały znajdują się wśród dobrze zachowanych lasów liściastych (grądy), w dolinie Bobru występują łęgi wiązowo-jesionowe. Lasy mieszane stanowią 84% terenu. W otoczeniu obszaru występują pola 16% powierzchni.
Obszar jest prawdopodobnym siedliskiem gatunku włosocienia delikatnego chętnie zasiedlającego głębokie szczeliny skalne w otoczeniu lasu liściastego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar lezy na terenie Pogórza Izerskiego i jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Boleslawiec - Lwowek Slaski do miejscowosci Zerkowice Skala, 5 km przed Lwowkiem Slaskim.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowrowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: We wsi Skała znajduje sie dawny park przypałacowy, w Zerkowicach kosciol poznogotycki z XVI wieku, 2 krzyze pokutne, w Lwowoku Slaskim warto zwiedzic kosciol z XIII wieku i mury miejskie z XIV w., w Plakowicach zamek z XVI wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Lwowku Slaskim oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiany stosunków wodnych oraz prace hydrotechniczne prowadzące do modyfikacji koryt cieków oraz ich przepływów; rozwój zabudowy; gospodarka leśna prowadzona bez uwzględniania wymogów ochrony różnorodności biologicznej; intensyfikacja gospodarki pasterskiej, zaprzestanie koszenia łąk lub przekształcanie ich na grunty orne; ekspansja pobliskiego kamieniołomu piaskowca; wycinka lasów w otoczeniu skał, szczególnie na gruntach prywatnych. niekontrolowana penetracja skał, palenie ognisk intensywne wydobycie piaskowca w dwóch dużych kamieniołomach leżących na północ od obszaru.

Siedliska

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, www.dot.org.pl

Instytut Biologii Roślin UWr

Muzeum Przyrodnicze UWr;

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 33 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki