Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŹDZIARY - OBSZAR NATURA 2000

Ździary

Powierzchnia : 3253.3 ha
Kod obszaru : pltmp548
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Obszar obejmuje zróżnicowane od terenów podmokłych poprzez siedliska leśno – łąkowe aż po piaszczyste wydmy. W obniżeniach wykształciły się torfowiska. 
Lasy z korzystnym mikroklimatem stanowią pozostałości Puszczy Solskiej. Występują tu głównie bory: od najwilgotniejszych siedlisk boru bagiennego poprzez bór mieszany wilgotny, po bór świeży. Występują również płaty boru bagiennego olsu oraz przystrumykowego łęgu jesionowo-olszowego. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką dębu i brzozy.
Z rzadkich gatunków zwierząt występują tu łosie i wydry. W ostatnich latach bardzo się rozmnożyły bobry, które tworzą liczne żeremia. Stwierdzono także występowanie miejsc lęgowych głuszca, gatunku objętego ochroną prawną.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży na Nizinie Sandomierskiej, niedaleko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego.
Można tam dojechać z Jarocina - rozkład jazdy PKS http://pks.jarocin.zdziary.e-podroznik.pl/rozklad/jazdy/1535/11567/49075.pks lub z Niska
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). 
Turyści mogą korzystać z noclegów: w hotelach Niska i usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należy:

  • osuszenie terenu,
  • niewłaściwa gospodarka leśna,
  • zaniechanie uprawy łąk.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 
wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów 
www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 37 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki