Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI - UJŚCIE WISŁY I BAJERKI - OBSZAR NATURA 2000
 

Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki

Powierzchnia : 1700.4 ha
Kod obszaru : PLH24_20
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

W skład omawianego odcinka ostoi wchodzi południowo-zachodni fragment Jeziora Goczałkowickiego z uchodzącą do niego rzeką Wisłą jak również brzeg zbiornika w przyujściowym odcinku rzeki Bajerki. Obszar ten pokrywają gęste fragmenty łęgów, zarośli wierzbowych, wilgotnych borów oraz zbiorowisk szuwarowych i łąkowych. Zachodni fragment zalewu jest wypłycony. Wody śródlądowe zajmują 73% powierzchni obszaru, 11% zaś torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód, młaki, pozostałą część zajmują siedliska rolnicze, lesne, lasy mieszane i liściaste.
Obszar ostoi "Zbiornik Goczałkowicki - ujście Wisły i Bajerki" stanowi ważne miejsce występowania gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym. Stwierdzono tu stałą populację piskorza, która wykorzystuje zarówno w zbiornik jak i przyujściowe rozlewiska i starorzecza Wisły i Bajerki. Populacja kumaka wydaje się tutaj być stosunkowo liczna. Poza kumakiem nizinnym spotykane są także inne gatunki płazów rzadkich i zagrożonych w skali kraju np. traszkę grzebieniastą.
Wielkość populacji wydry na tym obszarze można szacować na co najmniej 3-4 rodzin. Cały zbiornik, Wisła oraz Bajerka stwarzają doskonałe siedlisko dla opisywanego gatunku. Dodatkowo sprzyja mu obecność w okolicy licznych stawów hodowlanych z siecią rowów i cieków umożliwiających penetracje.
Do cennych walorów przyrodniczych tego terenu zaliczyć należy rzadko występujące w Polsce fitocenozy z masowym udziałem salwinii pływającej i żabiścieku pływającego oraz bardzo liczne występowanie ptaków wodno- błotnych. Zbiorowiska typowo wodne zajmują łącznie niewielką powierzchnię roślinności wodno-szuwarowej zbiornika, wynoszącą poniżej 10%. Stan ich wykształcenia i zachowania siedlisk jest dobry. Fitocenozy te nie są zbyt bogate florystycznie, co jest jednak cechą typową dla tego rodzaju zbiorowisk. Płaty roślin wodnych wyraźnie wyodrębniają się spośród innych zbiorowisk, są dobrze izolowane przez bujną i rozległą roślinność łąkową, ziołoroślową i szuwarową, a w niektórych miejscach także przez fragmenty słabo wykształconych łęgów i zarośli wierzbowych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Preferowany dojazd pociągiem do miejscowości Skoczów, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości Strumień.
Gmina położna jest w niewielkiej odległości od znanych miejscowości wypoczynkowych w Beskidach sprzyja inwestycjom. Przez gminę przebiegają dwie ważne trasy: międzynarodowa do przejścia granicznego w Cieszynie oraz krajowa Katowice - Wisła - Ustroń. Stwarza to możliwości rozwoju działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, a także rekreacyjnej. W tym ostatnim przypadku miasto Strumień może się poszczycić dobrze utrzymanym basenem kąpielowym o wymiarach olimpijskich. Na terenie gminy występują rzadkie pokłady solanki jodowo-borowej oraz borowin, które stwarzają możliwości zagospodarowania tych terenów.
Jezioro Goczałkowickie to zbiornik zaporowy utworzony na rzece Wiśle w 1956 roku. Główną jego funkcją jest magazynowanie wód powodziowych oraz zapewnienie wody pitnej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Zbiornik zamknięty jest dla uprawiania rekreacji . Wyjątek stanowi sportowy połów ryb, czyli wędkarstwo. Gmina Strumień posiada atrakcyjne łowiska wędkarskie. Królowa polskich rzek - Wisła, jej urokliwy dopływ Knajka oraz liczne stawy ściągają entuzjastów tego sportu z odległych zakątków województwa śląskiego.

Fontanna solankowa w Strumieńskim parku
Fontanna solankowa znajduje się w strumieńskim parku. Wykorzystuje źródła solanki jodowo-bromowej z Zabłocia (odkryte w 1981r. Fontanna działa codziennie w godzinach od 8 do 22 (wieczorem jest podświetlona). Wstęp do parku jest całkowicie bezpłatny

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem dla wymienionych wyżej gatunków jest postępująca presja turystyczno-rekreacyjna na Zbiornik Goczałkowicki. Coraz częściej obserwować można na północno-zachodnich przybrzeżnych odcinkach zbiornika kąpiących się ludzi oraz powstające, na gruntach prywatnych, zabudowy letniskowe. Presja ta z czasem musi doprowadzić do pogorszenia warunków sanitarnych wody zwłaszcza, iż w wielu budynkach mieszkalnych na tym terenie brak jeszcze sprawnie działających systemów kanalizacyjnych. Jeżeli nałożyć na to coraz częstszą penetrację "dzikich" fragmentów zbiornika w części zachodniej przez wdzierających się na głębsze partie wody wędkarzy lub kłusowników, których coraz częściej obserwuje się w nieprzystępnych partiach zbiornika, to można stwierdzić, iż w niedługim czasie znaczna część gatunków po raz kolejny zastanie pozbawiona swoich siedlisk.
Ryzyko zmniejszania się powierzchni zbiorowisk wodnych może następować w wyniku naturalnych procesów sukcesji w kierunku roślinności szuwarowej, a w dłuższym czasie - w kierunku lasów łęgowych. Negatywny wpływ ma także wprowadzenie i wnikanie gatunków obcych dla naszej fauny i flory - w przypadku roślin np. niecierpka gruczołowatego i kolczurki, w przypadku ryb - np. amura.
Zbiornik Goczałkowicki otoczony jest lasami oraz polami uprawnymi. Potencjalnie może więc wystąpić zagrożenie zmiany stosunków wodnych wynikające z melioracji rolnych lub leśnych. Do zagrożeń zewnętrznych zaliczyć należy wszelkie zmiany w górnych odcinkach Wisły i Bajerki wpływające na sanitarny stan wody oraz zmiany wywołujące drastyczne zmiany w poziomie wód gruntowych których przyczyna mogą być potencjalne melioracje.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

błotniak stawowy     [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 
tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 
e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 29 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki