Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZACHODNIOWOŁYŃSKA DOLINA BUGU - OBSZAR NATURA 2000

Zachodniowołyńska Dolina Bugu

Powierzchnia : 1556.1 ha
Kod obszaru : PLH060035
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 1752,3 ha.

Opis :

Ostoja obejmuje dwa lewobrzeżne fragmenty doliny Bugu, które ciągną się aż do granicy państwowej. W przeważającej części teren pokrywają wielogatunkowe, ekstensywnie użytkowane łąki oraz pastwiska. Jest to bardzo ważny obszar dla zachowania bioróżnorodności. Zidentyfikowano tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują ponad połowę obszaru. Teren pokrywają bardzo dobrze wykształcone murawy kserotermiczne (obszar z roślinnością ciepłolubną, stepową), które stanowią środowisko występowania bogatej fauny owadów, m.in. 176 gatunków ryjkowców oraz owadów z rodziny pszczołowatych. Jest to również miejsce występowania żołny - ptaka objętego ochroną gatunkową w Polsce oraz kolonii susła perełkowanego. Poza tym, wśród gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej zidentyfikowano występowanie m.in. bociana białego i czarnego, rybitwy białowąsej, orlika krzykliwego, bobra europejskiego, wydry czy kumaka nizinnego. Cała dolina Bugu jest uznawana za bardzo istotny obszar w "Panaeuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej", jest jednym z 10 systemów rzecznych Europy, którym nadaje się priorytet ochrony środowiska przyrodniczego. Stanowi on swego rodzaju schronienie, w postaci korytarza ekologicznego, czyli szlaku komunikacyjnego dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jest to miejsce występowania roślin objętych ochroną gatunkową, takich jak miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, grążel żółty, grzybień biały czy pierwiosnek lekarski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm
Zachodniowołyńska Dolina Bugu znajduje się w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim. Jest to obszar składający się z dwóch fragmentów: południowego, zlokalizowanego w okolicach Kryłowa i północnego w rejonie Czumowa. Usytuowany jest przy samej granicy z Ukrainą, na odcinku, gdzie rzeka Bug przepływa przez Wyżynę Zachodniowołyńską, która ciągnie się również poza granicami Polski. Ostoja niemal w całości położona jest na terenie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powiat hrubieszowski ma dogodne połączenia komunikacją PKS z Warszawą, Wrocławiem, Krakowem, Przemyślem, Rzeszowem, Lublinem, Chełmem, Krasnymstawem, Zamościem czy Tomaszowem Lubelskim. Hrubieszów posiada komunikacyjne powiązania kolejowe z obszarem kraju linią normalnotorową biegnącą przez Zamość oraz przebiegającą równolegle do niej linią szerokotorową tzw. "Hutniczo-Siarkową" łączącą rejon Katowic (Huta) z obszarami Ukrainy. Krajowe powiązania drogowe zapewniają: droga nr 844 Hrubieszów-Chełm w kierunku Lublina i Warszawy; droga nr 846 w kierunku środkowej części kraju; droga nr 847 Hrubieszów-Zamość w kierunku południowej części kraju oraz droga nr 851 Hrubieszów-Dołhobyczów - granica państwa. Międzynarodowe powiązanie z Ukrainą zapewnia odcinek drogi nr 844 od Hrubieszowa do granicy państwa. Na granicy z Ukrainą zlokalizowane są trzy przejścia graniczne: przejście międzynarodowe Zosin-Ustiług na terenie gminy Horodło, przejście o ruchu uproszczonym Uśmierz-Waręż na terenie gminy Dołhobyczów oraz przejście kolejowe Hrubieszów-Izov łączące Śląsk z Ukrainą. Ciekawy turystycznie obszar skłania do lokalizacji ośrodków wypoczynkowych oraz stanowi doskonałą bazę dla agroturystyki. Na terenie powiatu jest czynna sieć kwater agroturystycznych, których właściciele są zrzeszeni w Stowarzyszeniu Agroturystyki z siedzibą w Horodle (tel. (0-84) 654-51-01). Gospodarstwa znajdują się m.in. w Horodle (8 gospodarstw agroturystycznych), w Hrubieszowie (4 gospodarstwa), w gminie Mircze (2 gospodarstwa), w gminie Uchanie (3 gospodarstwa) oraz w gminie Werbkowice (1 gospodarstwo). Poza tym w Kryłowie znajduje się ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Baza noclegowa powiatu hrubieszowskiego to również hotele oraz bursa międzyszkolna w Hrubieszowie. Czyste powietrze, specyficzny klimat zapewniający długi okres wegetacji roślin, brak przemysłu degradującego środowisko oraz bardzo dobre gleby kwalifikują powiat hrubieszowski do rangi producenta żywności ekologicznej. Powiat charakteryzuje się dobrze rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną. Odbywa się tu szereg imprez, takich jak: Nadbużańskie Spotkania Artystyczne, Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, Bieg Herbowy, Bieg Unii Horodelskiej, Bieg Niepodległościowy, Spływ Kajakowy "BUG", Agroturystyczny Rajd Kolarski i Rajd Konny "Ziemi Hrubieszowskiej" czy Kresowe Spotkania Młodych. Malownicza, kształtowana jedynie przez naturę dolina Bugu to raj dla wędkarzy. Występują tu takie ryby jak: szczupak, karp, sandacz, leszcz. Spotkać tu można rekordowej wielkości sumy. W Hrubieszowie kończy trasę szlak turystyki pieszej, liczący 184,5 km, który ma srebrną odznakę turystyczną. Od Husynnego, w gminie Hrubieszów, Skrzyżowa, aż po Matcze w gminie Horodło, wzdłuż doliny Bugu ciągnie się unikatowy w skali kraju szlak bocianich gniazd.

Zagrozenia :

Największym zagrożeniem dla walorów estetycznych i przyrodniczych obszaru może być zanieczyszczenie Bugu, który stanowi oś kształtującą cały krajobraz. Poza tym m.in. w wyniku zarastania pastwisk może dojść do zmniejszenia populacji susła perełkowanego, który jest gatunkiem proponowanym do włączenia do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł białoszyi     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Lubelski Wojewódzki Konserwator Przyrody, Lublin 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Lublin 

Bliższych informacji turystycznych można zasięgnąć w Gminnym Centrum Informacji znajdującym się w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin 
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 
http://www.lublin.rdos.gov.pl 

Informacja Turystyczna w Chełmie 
http://www.itchelm.pl/ 

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie 
ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 
tel. 507 324 323, 600 970 932 
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 37 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki