Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Warzęgowskie

Powierzchnia : 660.9 ha
Kod obszaru : PLH02_07
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar jest częścią Wzgórz Strupińskich. Obejmuje wzniesienia pokryte zbiorowiskami leśnymi. Dominują tu grądy środkowoeuropejskie. Występują także łęgi olszowo-jesionowe oraz roślinność łąkowa, wodna i szuwarowa. W granicach Wzgórza Warzęgowskiego stwierdzono 8 siedlisk przyrodniczych. Obszar jest istotną ostoją leśnych zbiorowisk termofilnych. Duże znaczenie jako ostoja fauny mają, włączone w granice obszaru, stawy w Ligocie Strupińskiej z lasami do nich przylegającymi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar wyznaczono pomiędzy miejscowościami: Warzęgowo, Pierusza, Pawłoszewo, Ligota Strupińska i Straża. Przebiega tędy droga krajowa nr 339, którą można dojechać do oddalonego o ok. 10km na południe Wołowa.
Wzgórza Warzęgowskie znajdują się w powiecie wołowskim, bogatym w sieć przyrodniczo-turystycznych szlaków rowerowych. Składa się ona z następujących części: szlak niebieski wzdłuż rzeki Odry - część ponadregionalnego "Szlaku Odry", szlak czerwony łączący największe ośrodki miejskie powiatu część regionalnego "Szlaku Odra-Barycz" (kolor czerwony), Szlak żółty "Wołowskie Krajobrazy" - wokół miasta Wołowa, Szlak zielony "Leśne Wydmy", Szlaki dojazdowe - czarne. Suma kilometrów tej sieci wynosi na terenie samego powiatu wołowskiego ok. 200 km, a jest to jedynie część regionalnych i krajowych magistrali rowerowych. Wycieczki rowerowe pozwalają zaprezentować turystom ogromne walory przyrodniczo- kulturowe.

Zagrozenia :

Należą do nich przede wszystkim: wycinanie i wypalanie zakrzewień i zadrzewień śródpolnych, opryski pestycydami, stosowanie środków owadobójczych w rolnictwie i leśnictwie, zalesienia polan śródleśnych, zamiana łąk w pola uprawne lub zaniechanie ich użytkowania. Do innych zagrożeń zaliczyć można sukcesję wtórną, łączenie pól w większe obszary, nasadzenia gatunków iglastych, ujednolicanie struktury - wiekowej i składu drzewostanu.

Siedliska

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

barczatka kataks     [bezkręgowiec ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 
tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl 
tel.: (71) 340 62 73

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 31 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki