Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA STRZELIŃSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Strzelińskie

Powierzchnia : 3841.4 ha
Kod obszaru : PLH02_02
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje kompleks leśny polozony wsrod terenow rolniczych (12% terenu), zajmujący wyższą część Wzgórz Strzelińskich: Gromnik 392 m n.p.m., okolice Białego Kościoła 182 m n.p.m. Wzgórza rozcinają głębokie jary i doliny np. w okolicy Romanowa, Dobroszowa, Zakrzowa, Samborowiczek.
87% ostoi zajmują lasy (w tym: iglaste 11%, liściaste 66%, mieszane 8%), z enklawami roślinności łąkowej (1% powierzchni), szczególnie cennej w dolinach potoków (np. Pogroda, Zuzanka). Stwierdzono tu 8 zespołów leśnych, wsrod nich cenne grądy, buczyny i lasy łęgowe, podgórskie dąbrowy. Występują tu także murawy kserotermiczne. Gatunki roślin i zwierząt w ostoi mają zarówno charakter gatunków niżowych jak i górskich - 28 z nich podlega ochronie prawnej. Stwierdzono tu występowanie czterech gatunków bezkręgowców z Załącznika II, 12 gatunków nietoperzy, w tym cztery z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W miejscowościach przylegających do obszaru (Nowolesie, Bożnowice, Ziębice, Żeleźnik) znajduje sie wiele stanowisk rozrodczych i zimowisk tych ssaków. Na Wzgórzach Strzelińskich stwierdzono występowanie wydry, koszatki i popielicy i 11 gatunków płazów, w tym dwa z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Żyje tu również bogaty zespół ptaków. Dotąd stwierdzono tu 14 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków lęgowych, uznawanych za rzadkie i zagrożone. Na ścianach skalnych w pobliskich kamieniołomach gniazdują sokoły.
Podsumowując, na obszarze proponowanej ostoi wykryto:

  • 14 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej,
  • 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej,
  • 16 gatunków zwierząt i 5 roślin wymienionych w krajowych Czerwonych Listach,
  • 28 gatunków roślin naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną.

W obszarze występuje ponad 60 zespołów i zbiorowisk roślinnych, w tym 9 typów siedlisk (1 priorytetowe) wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Wzniesienia Wzgórz Strzelińskich zajmują wschodnią część Przedgórza Sudeckiego. Wyżej wyniesione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają nadal lasy i mimo położenia pośród terenów zagospodarowanych zachowały w niektórych miejscach naturalny charakter. Niżej położone fragmenty stoków Przedgórza Sudeckiego, o dobrych warunkach glebowych (gleby: brunatne, płowe i lessowe) od ok. 3-4 tys. lat były juz uprawiane. W w wielu miejscach od dawna sa wydobywane bogactwa naturalne. W okolicy Strzelina (poza granicami ostoi) już od 600 lat eksploatuje się granity.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Ziebice - Strzelin skrecajac na wschod, drogami lokalnymi do wybranych fragmentow ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: do szczególnie cennych obiektów należy pocysterski zespół klasztorny i parkowy w Henrykowie z licznymi okazami drzew o charakterze pomnikowym, zabytki Ziebic - mury miejskie z XV wieku i kosciol z XIII wielku i Strzelina - kosciolo sw. Gotarda z XII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Ziebicach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: - intensywna gospodarka leśna - nadmierna trzebież, utrzymywanie niskiego wieku rębności, wycinanie podszytu, usuwanie posuszu, - osuszanie podmokłych fragmentów lasów, - inwestycje związane z regulacją cieków, - naturalna sukcesja w wyniku zaprzestania użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, - osuszanie łąk podmokłych i turzycowisk, - zaorywanie łąk, - możliwość wznawiania eksploatacji surowców mineralnych (kamieniołomy); - zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi, - dzikie wysypiska śmieci, - niekontrolowana turystyka, - zamiana użytków rolnych na działki budowlane i rekreacyjne.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
mopek     [ssak]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek orzęsiony     [ssak]
ortolan     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
sokół wędrowny     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

dzwonecznik wonny, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 
tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 
www.dot.org.pl

Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego

IOP PAN, Dolnośląska Stacja Terenowa

Nadleśnictwo Henryków

PTPP \"pro natura\"

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki