Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA MORYŃSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Moryńskie

Powierzchnia : 588 ha
Kod obszaru : PLH32_08
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Wzgórza Moryńskie stanowią fragment Pojezierza Myśliborskiego i obejmują tereny ciągnące się od miejscowości Moryń na południu, do miejscowości Mętno na północy, a także fragment rynny jeziornej pomiędzy jeziorami Morzycko i Mętno. Przeważającym typem siedlisk są tu siedliska półnaturalne: łąki, pastwiska, murawy, śródpolne jeziorka i mokradła. Bardzo licznie występują murawy kserotermiczne, łęgi zboczowe z fiołkiem wonnym oraz łąki świeże z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych. To jedno z większych skupisk roślinności kserotermicznej w regionie, przy tym, otoczone polami uprawnymi, stanowi korytarz ekologiczny dla gatunków kserotermicznych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest w gminie Moryń i przylega do zachodniej strony miasta Moryń. Przez Moryń przebiega droga wojewódzka nr 125. W granicach miasta znajduje się duże jezioro Morzycko. Miejscowość ma bardzo rozwiniętą bazę gastronomiczno- noclegową. 
Gmina Moryń to rejon o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Piękne lasy i tereny o urozmaiconym krajobrazie morenowym nadają się do wędrówek pieszych i rowerowych. Przez gminę prowadzi niebieski szlak turystyczny z Mieszkowic nad Odrę, w okolicach wsi Piasek. Na amatorów jazdy konnej czeka Stadnina Koni w Bielinie i Ośrodek Jeździecki "Podkowa" w Moryniu. Fragment północnej oraz południowej części gminy zajmuje Cedyński Park Krajobrazowy.

formy ochrony przyrody

Cedyński Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 

Zagrozenia :

Zagrożenie mogą stanowić spływy z pól uprawnych oraz eutrofizacja muraw kserotermicznych. Poza tym: zalesianie muraw kserotermicznych jako nieużytków i znajdujących się na gruntach prywatnych oraz obniżanie się poziomu wód gruntowych, prowadzące do przesychania łęgów.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

dzięcioł czarny     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229) 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 24 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki