Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA CHĘCIŃSKO-KIELECKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie

Powierzchnia : 8693 ha
Kod obszaru : PLH26_34
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Ostoja położona jest na Wyżynie Małopolskiej, w południowo - zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich. Na terenie tym występują rozległe doliny rzeczne, które otoczone są odkrytymi grzbietami górskimi. Ostoja charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu oraz występowaniem zjawisk krasowych związanych ze skałami węglanowymi. Procesy krasowe doprowadziły tu do utworzenia wielu jaskiń m.in. słynnej w całej Polsce jaskini Raj. Jaskinia ta utworzona została w wapieniach pochodzących z okresu środkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powstały na dnie płytkiego morza. Choć jest to niewielka jaskinia wyróżnia się ona wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Długość korytarzy jaskini wynosi około 240 m, z czego do zwiedzania udostępnione jest ok. 180 m. Obszar ostoi ma wyjątkowe walory geologiczne oraz geomorfologiczne. Często teren ten nazywany jest "rajem dla geologów". Związane jest to z intensywną eksploatacją surowców skalnych w przeszłości i odsłonięciem wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej. Na terenie tym występują skały z prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Spośród 4 rezerwatów przyrody występujących na terenie ostoi, aż 3 są rezerwatami geologicznymi. Szata roślinna ostoi charakteryzuje się bogactwem i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Na stromych zboczach wzniesień i w kamieniołomach utrzymują się ciepłolubne murawy zwane murawami kserotermicznymi, a w dolinach - łąki i pola uprawne. Na terenie ostoi zidentyfikowano 6 rodzajów siedlisk ważnych dla Europy. Największą powierzchnię z nich zajmują murawy kserotermiczne (8%) i świetlista dąbrowa (8%). Na terenie ostoi występują 23 gatunki zwierząt cennych dla ochrony przyrody w Europie. Rośnie tu ponad 1000 gatunków flory naczyniowej, w tym 69 gatunków chronionych oraz 42 gatunki rzadkie i zagrożone w Polsce lub lokalnie. Spośród roślin cennych z europejskiego punktu widzenia występują tu: sasanka otwarta i storczyk - obuwik pospolity. Znajdują się tu również liczne stanowiska rzadkich bezkręgowców m.in. cennych dla UE motyli - modraszka teleiusa i czerwończyka nieparka. Jaskinie są miejscem zimowania wielu gatunków nietoperzy - spośród których najcenniejsze są zimowiska mopka, nocka Bechsteina i nocka dużego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja znajduje się na południowy - zachód od Kielc. Na obrzeżach ostoi usytuowane są miejscowości: Chęciny i Małogoszcz. Można do nich dojechać komunikacją PKS z Kielc. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Kielcach, Małogoszczy i Pieszkowie. Jest to teren dobrze zagospodarowany turystycznie ze względu na bardzo atrakcyjne turystycznie tereny i bliskość Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na nocleg można się zatrzymać w Kielcach w jednym z hoteli, pokoi gościnnych lub schronisku młodzieżowym. W Chęcinach zanocować można w zajeździe, internacie Zespół Szkół lub w schronisku młodzieżowym. Wiele hoteli i ośrodków wypoczynkowych znajduje się w okolicach Kielc m.in. Borkowie, Zagnańsku, Miedzianej Górze i Mąchocicach. Funkcjonuje tu również wiele gospodarstw agroturystycznych m.in. w Przymiarkach, Widełkach, Borkowie i Kaczynie. W Świętokrzyskim Parku Narodowym warto zobaczyć zespół klasztorny Benedyktynów z XII wieku położony na św. Krzyżu oraz gołoborza na Łysicy. Atrakcją turystyczną tego regionu są również ruiny zamku w Chęcinach wzniesione na grzbiecie skalistego wzgórza, na przełomie XIII i XIV wieku. Na terenie zamku w okrasie letnim często odbywają się turnieje i zjazdy rycerskie, podczas których można podziwiać pojedynki rycerzy. W Zagnańsku koło Kielc zobaczyć można legendarny dąb "Bartek", który ma prawdopodobnie 1200 lat i blisko 10 m obwodu pnia na wysokości 1,3 m od ziemi. W Tokarni można zwiedzić jeden z największych skansenów w Polsce - Park etnograficzny należący do Muzeum Wsi Kieleckiej. Region Gór Świętokrzyskich oferuje miłośnikom czynnego wypoczynku wiele pieszych szlaków turystycznych oraz trasy rowerowe. Przez teren ostoi przebiega m.in. szlak rowerowy z Kielc do Chęcin oraz szlak pieszy z Kielc do Chęcin przebiegający w pobliżu jaskini "Raj". Na terenie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje również ścieżka dydaktyczna Chęciny - Szewce. W Nowej Słupi corocznie od 1967 roku organizowana jest impreza plenerowa "Dymarki Świętokrzyskie", podczas których można podziwiać pokaz wytopu rudy żelaza w piecach dymarskich, metodą stosowaną przed 2 tysiącami lat. W Kielcach w Amfiteatr Kadzielnia organizowana jest jedna z największych imprez kultury młodzieżowej - Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Dalsze informacje można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.

Zagrozenia :

Głównymi zagrożeniami są dzikie wysypiska śmieci, nielegalne pozyskiwanie surowców mineralnych, wylewanie ścieków na tereny użytkowane rolniczo, zanieczyszczenie wód oraz nielegalna wycinka drzew.

Siedliska

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* , 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), 
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 
wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czapla biała      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kraska     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
mopek     [ssak]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
puszczyk uralski     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu 
Nadleśnictwo Kielce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 
http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl 
fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce 
tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57 
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl 

Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 26 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki