Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA BUKOWE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Bukowe

Powierzchnia : 11747.6 ha
Kod obszaru : PLH320020
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (zmniejszenie do 11103,7 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH32_32.

Opis :

Obszar rozciąga się wzdłuż południowo – wschodnich dzielnic Szczecina. Obejmuje pasmo morenowych wzgórz (do 147 m n.p.m.) pocięte dolinami i wąwozami, pokryte lasem, z jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Wzgórza stanowią lokalny dział wodny. Lasy o naturalnym charakterze to głównie żyzne i kwaśne buczyny, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe (z unikatową florą o charakterze podgórskim,), kwaśne dąbrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe. W obrębie ostoi występuje również duże zróżnicowanie siedlisk nieleśnych. Są to naturalne zbiorniki eutroficzne i dystroficzne, mszary, murawy napiaskowe i kserotermiczne, ekstensywnie użytkowane łąki świeże i wilgotne oraz ciepłolubne zarośla.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Puszcza Bukowa rozciąga się u południowo-wschodnich dzielnic Szczecina. Można tu dojechać drogami na Gryfino lub Pyrzyce. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Szczecinie, Gryfinie oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych. 
Głównym centrum turystycznym w okolicy ostoi jest Szczecin:

  • Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich, Kamienica Loitzów, Klaub 13 Muz (Pałac pod Głowami), Stary Ratusz, Muzeum Narodowe, Książnica Pomorska, Podzamcze, kamienica przy ul. Św. Wojciecha, Bazylika archikatedralna p.w. św. Jakuba , Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , Kościół p.w. św. Wojciecha , kościół p.w. św. Jana Chrzciciela , Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Wieża Bismarcka, Pomnik Sediny – Pomnik z Kotwicą, Wały Chrobrego, pozostałości umocnień: Brama Portowa , Brama Królewska, Baszta Panieńska, Muzeum Morskie, Muzeum Miasta Szczecina, ogród botaniczny.
  • Turystyka piesza - Park im. Jana Kasprowicza, Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie, Plac Grunwaldzki

formy ochrony przyrody

Buczynowe Wąwozy [ rezerwat przyrody ], 
Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika [ rezerwat przyrody ], 
Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego [ rezerwat przyrody ], 
Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa [ rezerwat przyrody ], 
Zdroje [ rezerwat przyrody ], 
źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego [ rezerwat przyrody ], 
Szczeciński Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Zgniły Grzyb [ użytek ekologiczny ], 
Jezierzyce [ zespół przyrodniczo-krajobrazowy ], 
Park Leśny w Strudze [ zespół przyrodniczo-krajobrazowy ], 
Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej [ ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody ostoi należą: spadek poziomu wód gruntowych, melioracje, presja na zabudowanie obszarów nieleśnych, zanieczyszczenie powietrza związane z sąsiedztwem miasta i rosnącym ruchem motoryzacyjnym.

Siedliska

bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bączek     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
mopek     [ssak]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
piskorz     [ryba ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl 
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 36, tel./fax (0-91) 415-01-39; 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 25 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki