Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WOLIN I UZNAM

Wolin i Uznam

Powierzchnia : 35132.9 ha
Kod obszaru : PLH320019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List proponowana zmiana zasięgu obszaru (zmniejszenie do 30791,9 ha).

Opis :

Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym pasem wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem. Wyspy rozdziela cieśnina Świny, zaś od lądu na zachodzie, już po stronie niemieckiej - Piana, a na wschodzie - Dziwna. Ciekawym fragmentem ostoi jest delta rzeki Świny, obejmująca liczne, naturalne i sztuczne kanały oraz wyspy z torfowiskami, łąkami, trzcinowiskami, polami i płatami lasów olszowych. Centrum obu wysp tworzą wzniesienia morenowe opadające wysokimi falezami. Do nich przylegają białe i szare wydmy. Część z nich porośnięta jest stosunkowo mało zmienionym lasem. Na wyspach skupiły się rzadkie siedliska lądowe, bagienne i wodne oraz związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie endemiczne. Charakteryzuje się bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych), w tym wiele gatunków prawnie chronionych, rzadkich, zagrożonych. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej - Delta Świny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Na teren wysp można dojechać drogą krajową Szczecin - Świnoujście lub nadmorską Trzebiatów - Międzyzdroje. Region dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: ośrodki wypoczynkowe i sportów wodnych (szczególnie żeglarstwo i windsurfing), masowe imprezy rozrywkowe (Wolin: Festiwal Wikingów i Współczesnej Kultury Ludowej, Sułomino - Westernowy Piknik). Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Świnoujście, Wolin) oraz różnych form proponowanych przez liczne ośrodki wypoczynkowe (np. Międzyzdroje, Międzywodzie). Główne centra turystyczne to:

Międzyzdroje

  • Turystyka krajoznawcza, szczególnie dla miłośników przyrody i pieszych bądź rowerowych wycieczek: Centrum Edukacyjno – Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego; Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego; rezerwat i zagroda pokazowa żubrów; punkt widokowy „Góra Gosań”.
  • Turystyka militarna: Bunkier Muzeum Broni V-3 – celem ekspozycji jest pokazanie ciekawostek militarnych z II wojny światowej.

Świnoujście

  • Turystyka krajoznawcza: latarnia morska z 1858 roku; „Młyn” – znak nawigacyjny w kształcie wiatraka; Muzeum Rybołówstwa Morskiego; XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, XIX-wieczny kościół Matki Boskiej „Stella Maris”; wieża po byłym kościele protestanckim – obecnie najwyższy punkt widokowy.
  • Turystyka militarna: Fort Gerharda – jeden z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych fortów nadbrzeżnych w tej części Europy; Fort Anioła wybudowany w latach 1845 – 1858.

Wolin

  • Turystyka krajoznawcza: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego; XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja; mury miejskie i inne zabytki miasta

formy ochrony przyrody

Woliński Park Narodowy [ park narodowy ], 
Krasiborskie Paprocie [ rezerwat przyrody ], 
Łuniewo [ rezerwat przyrody ], 
Dzicze Uroczysko [ użytek ekologiczny ], 
Jelenie Błota [ użytek ekologiczny ], 
Mokrzyckie Torfowisko [ użytek ekologiczny ], 
Półwysep Rów [ użytek ekologiczny ], 
Rosiczka [ użytek ekologiczny ], 
Szmanc [ użytek ekologiczny ], 
Karsiborska Kępa [ społeczny rezerwat OTOP ], 
Wyspy Bielawka [ społeczny rezerwat OTOP ], 
Woliński Park Narodowy [ obszar z międzynarodowej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego (na mocy konwencji helsińskiej) ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń naturalnych ostoi zalicza się przekształcenia fitocenoz w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych i presję drapieżników (przyczynę poważnych strat w lęgach wielu ptaków). Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka powoduje porzucanie tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi (wypas i koszenie), nadmierny rozwój turystyki, kłusownictwo, zanieczyszczenia wód. Zagrożenie stanowią również składowiska odpadów i dzikie wysypiska.

Siedliska

ujścia rzek (estuaria) , 
kidzina na brzegu morskim , 
klify na wybrzeżu Bałtyku, 
solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) , 
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , 
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , 
nadmorskie wydmy szare*, 
nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)* , 
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielaczek     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
foka szara     [ssak]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
mewa mała     [ptak ]
morświn     [ssak]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
nur czarnoszyi     [ptak ]
nur rdzawoszyi     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
pelikan różowy     [ptak ]
perkoz rogaty      [ptak ]
płatkonóg szydłodzioby     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa czubata     [ptak ]
rybitwa wielkodzioba     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
sieweczka morska     [ptak ]
siewka złota     [ptak ]
sokół wędrowny     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
szlamnik     [ptak ]
ślepowron      [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzmielojad     [ptak ]
wodniczka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
żubr *     [ssak]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl 
Woliński Park Narodowy, 72-510 Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3; 
RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin, ul. Słowackiego; 
Urząd Morski w Szczecinie, 70-207 Szczecin, Pl. Batorego 4. 
Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, tel. (0-91) 32-80-727, Fax (0-91) 32-80-357, mail sekretariat@wolinpn.pl 
Szczeciński oddział PTTK i punkty informacji turystycznej w większych miejscowościach 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki