Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WISŁOKA Z DOPŁYWAMI

Wisłoka z dopływami

Powierzchnia : 1767.6 ha
Kod obszaru : PLH18_46
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar leżący na wysokości 199 –360m npm obejmuje Wisłokę od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica i jej dopływy:
Iwielkę - od mostu w miejscowości Draganowa do ujścia do Wisłoki, 
Kamienicę - od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w miejscowości Siedliska - Bogusz do ujścia do Wisłoki, 
Ropę - od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia do Wisłoki, wraz z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropica - Małastów, Olszynkę od mostu na trasie Nagórze - Wielka Strona (przy ujściu Czermianki) oraz Libuszankę od mostu na trasie Rozdziele – Bednarka.
Dno rzek budują odcinkami płyty skalne (z piaskowca i łupków) oraz odcinkami osady kamienisto – piaszczyste (piasek i żwir). Miejscami tworzą się piaszczysto - ilaste łachy.
W dolinach dominują użytki zielone i grunty orne. Lasów jest stosunkowo niewiele. Lasy występują w rejonie Beskidu Niskiego, a poniżej Gorlic teren zlewni pokryty jest polami uprawnymi, łąkami oraz lasami iglastymi i mieszanymi. W rejonie Biecza i Krygu eksploatuje się złoża ropy naftowej, którą w Gorlicach przetwarza się.
Wisłoka płynie często zmieniając kierunek i tworząc liczne zakola i meandry. Rzeka ma dno kamieniste a przeciętną szerokość 40 m i średnią głębokość 0,7 -1,0 m. Poniżej ujścia Jasiołki koryto rozszerza się nawet do 90 m a głębokość wzrasta średnio do 1-2 m. W okolicach Jasła brzegi są uregulowane.
Ropa do ujścia Libuszanki płynie korytem naturalnym, o dnie żwirowo-kamienistym z nielicznymi wychodniami warstw piaskowców magurskich w korycie (tzw. berda), które są siedliskiem ryb łososiowatych. Poniżej Ropa płynie w szerokiej dolinie, która do miejscowości Ropa ma strome brzegi, a od Gorlic jej stoki łagodnieją. Koryto jest częściowo uregulowane. Średnia szerokość rzeki wynosi tu ok. 40 m, natomiast głębokość 1,5-2,0 m. Brzegi są silnie zarośnięte i woda nie nagrzewa się. Roślinności wodnej nie jest dużo. Jest to ważna ostoja wielu gatunków cennych ryb. Od ujścia Olszanki dno doliny rozszerza się do 1,5 km i wypełniają je mady i piaski rzeczne. 
W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zarośla wierzbowo-wrześniowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy.
Jest to miejsce występowania także innych, ważnych gatunków: ryby - piekielnica, brzana, brzana peloponeska, świnka, głowacz pręgopłetwy, miętus, lipień, certa, rośliny - goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek wyniosły. 
W omawianych rzekach przed wybudowaniem zbiornika Mokrzec bytowało o wiele więcej gatunków ryb niż dziś.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony w województwach małopolskim – powiat Gorlice i podkarpackim – powiat Jasło. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, prywatną komunikacją - drogą nr 98 Nowy Sącz – Krosno lub koleją linii Krosno – Nowy Sącz do stacji Gorlice.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Walory przyrodnicze ostoi dotyczą wielu komponentów środowiska. W górnym odcinku Wisłoki występują, jedyne w tej części Karpat, płaty dobrze wykształconych kamieńców nadrzecznych. Naturalny charakter ma dolina Iwielki, z unikatowym naturalnym wodospadem na progu fliszowym oraz z dobrze zachowanym, cennym kompleksem łąk. Cenne łąki występują również w dolinie Kłopotnicy.
Obszar stanowią cenne siedliska gatunków rzadkich zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Zlewnia Wisłoki uznawana jest za jedno z ważniejszych tarlisk ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły i objęta krajowym programem restytucji ryb wędrownych.
Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o wspaniałe podgórskie tereny wypoczynkowe oraz ciekawą historię. Znajduje się tutaj wiele zabytków kultury, np: Ropa – dwór z XVIIw., Szymbark – dwór obronny z 1584 r., Sękowa – kościół drewniany z XVI w., Siary – pałac z 1900 r., Kobylanka – kościół z 1720 r.,Libusza – kościół drewniany z 1607 r., Biecz – mury obronne, ratusz XIV-XVII w. i kościół z XV w., Święcany – kościół drewniany z 1520 r., Osieck Jasielski – kościół drewniany z XVI w.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach Gorlice, Biecz, Jasło, Pilzno pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych.
Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zalicza się planowaną lokalizację zbiornika zaporowego Kąty-Myscowa, która zniszczy najcenniejszy odcinek doliny Wisłoki, a także zaburzenia naturalnego reżimu przepływów wód Wisłoki związane z istniejącym zbiornikiem Klimkówka na Ropie, eksploatację kruszywa, zanieczyszczenia wód, regulowanie koryt rzecznych, pobór wód, realizację programów energetycznego wykorzystania wód i programów ochrony przeciwpowodziowej, zabudowę, zagospodarowanie rolnicze i przemysłowe, zaśmiecanie, hodowlę ryb, wędkarstwo, kłusownictwo, zmianę sposobu uprawy.

Siedliska

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni), 
zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby), 
zalewane muliste brzegi rzek, 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: 
- 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, 
- 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, 
- 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 
Sekretariat: 
ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 
012 619 81 20, 
012 619 81 21, 
fax 012 619 81 22 
adres do korespondencji: 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. 
Strona internetowa RDOŚ: 
http://krakow.rdos.gov.pl 
e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl 

Małopolska Organizacja Turystyczna 
ul. Św. Krzyża 14 
31-028 Kraków 
(do korespondencji) 
ul. Westerplatte 15 
31-033 Kraków 
(siedziba) 
Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 
Fax.: (12) 421 16 04 
biuro@mot.krakow.pl 
www.mot.krakow.pl 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kraków, Rzeszów 

Starostwa Powiatowe: Gorlice, Jasło 

Oddział PTTK w Jaśle 

Administrator wód: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód, Kraków 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

PZW, okręg w Krośnie

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 26 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki