Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE - OBSZAR NATURA 2000

Walaszczyki w Częstochowie

Powierzchnia : 40 ha
Kod obszaru : PLH24_05
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Kompleks opisywanych łąk znajduje się w dzielnicy Częstochowy - Walaszczykach, na terenach dawnej eksploatacji rud żelaza. Obszar praktycznie w całości pokryty jest siedliskami rolniczymi (95%), pozostała część obszaru to tzw. Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe).
Obszar tworzą go w większości słabo wykształcone, często znacznie zdegenerowane zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia i znacznie lepiej zachowane i wykształcone fitocenozy z rzędu Molinietalia, a zwłaszcza ze związku Molinion. Ponadto stwierdzono tu także niewielkie fragmenty torfowiska przejściowego, roślinności szuwarowej i wodnej w istniejących tu niewielkich zbiornikach oraz zadrzewień i zarośli krzewów. Dobrze wykształcone płaty zbiorowiska z rzędu Molinietalia zajmują siedliska żyzne i wilgotne. 
Siedliska łąk trzęślicowych są wykształcone typowo i bardzo dobrze zachowane. Podobnie jak i porastające je płaty zespołów Molinietum caereuleae. W tym kompleksie łąki trzęślicowe stanowią około 20% powierzchni. Poprzez swoją fizjonomię i skład gatunkowy (zwłaszcza obecność kosaćca syberyjskiego) dobrze wyodrębniają się wśród innych zbiorowisk, tworząc z nimi wyraźne granice. Obszar charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym i udziałem wielu gatunków chronionych i rzadkich jak np.: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sierpik barwierski i storczyki: kruszczyk błotny, kukułka szerokolistna i podkolan biały. Do najcenniejszych zalicza się tu dobrze wykształcone fitocenozy zespołu Molinietum caeruleae.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Preferowany dojazd PKP do Częstochowy, istnieje duża ilość połączeń.

Turystyka krajoznawcza
Zabytki Częstochowy:

 • Jasna Góra :Zasiedlona została w 1382 roku przez OO. Paulinów. Obecny zespół architektoniczny, powstały na przestrzeni ponad pięciu wieków, przedstawia się jako zwarty kompleks klasztorny. W murach fortecznych zgromadzono ważne dla Polski budowle i pamiątki. Są one świadectwem epok i ludzi oraz dziedzictwem kulturowym Polski.
 • Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej: Kaplica Matki Bożej - gotycka, w barokowym hebanowym ołtarzu umieszczony jest wsławiony wieloma cudami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - cel pielgrzymek z całego świata. Ołtarz główny jest wspaniałym, późnobarokowym dziełem. Kształt świątyni dopełniają kaplice: św. Pawła I Pustelnika, Relikwii Świętych, Serca Jezusowego; wszystkie z XVII w. Na chórze, nad głównym wejściem do Bazyliki, znajdują się jedne z największych w Polsce, wspaniałe organy, posiadające 105 głosów, 4 klawiatury i dwa kontuary.
 • Dziedzictwo narodowe i zbiory OO. Paulinów eksponowane są w Skarbcu, Arsenale, Muzeum 600-lecia i Bibliotece.
 • Kościół św. Andrzeja i św. Barbary: zbudowany w I połowie XVII wieku dla potrzeb nowicjatu Klasztoru Jasnogórskiego
 • Parki podjasnogórskie : utworzony w 1826 roku na wschodnim stoku Jasnej Góry Przestrzeń Parku urozmaicają dwa baseny połączone wąskim kanalikiem i ubarwione tryskającą fontanną. Wśród zieleni występują rzadkie gatunki drzew i krzewów, m.in. sosna czarna, jałowiec chiński, jesion pensylwański i daglezja zielona.
 • Aleja Najświętszej Maryi Panny reprezentacyjna ulica Częstochowy, wiedzie od Kościoła św. Zygmunta do parków podjasnogórskich, łącząc tereny dawnych Starej i Nowej Częstochowy.
 • Kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi:wzniesiony wraz z klasztorem dla ss. Mariawitek w latach 1859-1862.
 • Ratusz: symbol miasta, pamiątka powstania dzisiejszej Częstochowy. Wzniesiony na siedzibę władz nowego miasta w 1828 roku, w dwa lata po formalnym połączeniu Starej i Nowej Częstochowy
 • Kościół św. Zygmunta: najstarszy kościół w Częstochowie, powstały w XIV wieku
 • Kościół i cmentarz św. Rocha i św. Sebastiana - najstarszy z istniejących częstochowskich cmentarzy, położony pomiędzy ulicami św. Rocha i św. Sebastiana
 • Kościół św Jakuba - Jedna z najładniejszych świątyń Częstochowy (dawna carkiew prawosławna wzniesiona w XIX wieku na planie krzyża greckiego), stojąca przy Placu Biegańskiego, naprzeciwko ratusza.
 • Dom Frankego - Eklektyczna kamienica, zwana Domem Frankego, wzorowana na architekturze wielkomiejskiej Berlina i Wiednia, przez wiele lat łączyła i łączy nadal funkcje mieszkalne i handlowo-usługowe.
 • Stary Rynek - Stary Rynek był centralnym punktem dawnego miasta - Starej Częstochowy. W średniowieczu skupiały się tu liczne szlaki handlowe.
 • Złota Góra - wzniesienie na Szlaku Orlich Gniazd, ulokowane przeciwlegle do Jasnej Góry. Z tego miejsca rozciąga się niezapomniany widok - panorama na całą Częstochowę. Wapień był swego czasu bardzo popularnym materiałem budowlanym, a z wydobytego tutaj kamienia powstało wiele częstochowskich budynków. Obecnie wyrobiska są już nieczynne i stanowią swoistą atrakcję turystyczną.

Turystyka aktywna
Szlaki piesze przebiegające przez Częstochowę:

 • "Orlich Gniazd" (czerwony, 163 km): Stary Rynek - Mirowska - Kusięcka – Legionów - rez. Zielona Góra - Kusięta - Góry Towarne - Olsztyn - Rez. Sokole Góry - Zrębice- Złoty Potok - Trzebniów - Niegowa- Mirów - Bobolice - rez. Góra Zborów - Morsko - Ogrodzieniec - Pilica- Ojców - Kraków
 • "Jury Wieluńskiej"(czerwony, 59,6 km): Stary Rynek - Mostowa - Nad Wartą - lewy brzeg rz. Warty - Zawodziańska - Mstowska - Przeprośna Górka - Jaskrów - Mstów - Borowno - Kruszyna- Ważne Młyny - Działoszyn - Wieluń
 • "Walk 7 Dywizji Piechoty - Wrzesień 1939 r."(zielony,31 km): Bugajska- rez. Sokole Góry - Janów

Szlaki rowerowe

 • Jurajski Szlak Rowerowy "Orlich Gniazd" (czerwony,188 km): Stary Rynek - Mirowska – Hektarowa - Olsztyn - Złoty Potok - Ogrodzieniec- Kraków
 • Jurajski Szlak Rowerowy im. Zygmunta Krasińskiego (zielony,72km): Stary Rynek - Mirowska - Dzielna - Sporna - lewy brzeg rz. Warty - Zawodziańska - Mstowska – Wodociągowa - Mstów - Janów - Żarki – Myszków
 • Jurajski Szlak Rowerowy "Olsztyński"(czarny, 78,3km): PKP Częstochowa "Raków" - Rejtana - Aleja Pokoju - Wojciecha Korfantego - Bugajska- Odrzykń - Skrajnica – Olsztyn
 • Jurajski szlak Rowerowy "Dębowcówka"(niebieski,15 km): Bugajska – Towarowa - Korwinów - Dębowiec - Choroń – Poraj
 • "Wokół Gór Sokolich"(zielony, 34km) :Bugajska - stara droga na Olsztyn
 • Krzepicki (czarny, 44 km): Promenada Czesława Niemena - Lasek Aniołowski - Sosabowskiego - Michałowskiego - Dmowskiego - Traugutta - Kaspra del Bufalo – Ikara - Biała - Kłobuck - Opatów - Iwanowice – Krzepice
 • Działoszyński (czerwony, 48km): Promenada Czesława Niemena - Lasek Aniołowski - Sosabowskiego - Michałowskiego - św. Brata Alberta - Narcyzowa - Ludowa – Młodości - Czarny Las - Miedźno - Borowa - Popów - Raciszyn – Działoszyn
 • Lubliniecki (niebieski, 51km): ks. A. Kordeckiego - Wałowa - Toruńska - Bytomska – Wielkoborska - Blachownia - Herby - Cisy - Kochcice – Lubliniec

Szlaki konne

 • Transjurajski Szlak Konny (pomarańczowy, 160 km): Mirów- TKKF Pegaz-ul. Hektarowa-Góra Ossona - Zielona Góra-Olsztyn-Biskupice(1etap). Szlak 6 dniowy-zakończenie Nielepice
 • Szlak Konny Jury Wieluńskiej (pomarańczowy, 102 km): Mirów- TKKF Pegaz-kierunek Przeprośna Górka - Mstów-Kruszyna-Ważne Młyny-Wąsosz Kule-Załęcze-Wieluń. Szlak 3 dniowy

Szlak kajakowy

 • szlak kajakowy po rzece Warcie

Miasto posiada bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrozenia :

Dużym zagrożeniem dla zachowania we właściwym stanie łąk trzęślicowych w Walaszczykach (dzielnicy Częstochowy), jest zaniechanie wykaszania i wypasu przez właścicieli tych łąk. Prowadzi to do stopniowego zarastania krzewami i drzewami w ramach naturalnych procesów sukcesji w kierunku lasu. Również potencjalna zmiana użytkowania z łąkowego na inny typ, np. pola orne lub działki budowlane z pewnością doprowadziłaby do zniszczenia tych łąk. Także planowana w pobliżu budowa obwodnicy Częstochowy stanowi dla nich bardzo duże zagrożenie.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 
tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 
e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Miejskie Centrum Informacji Wydziału Komunikacji Społecznej 
Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 65 
tel. (34) 368 22 50, fax (34) 368 22 60 
e-mail: mci@czestochowa.um.gov.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-10)
Wyświetleń: 46 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki