Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA ROZTOCZA WSCHODNIEGO - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Roztocza Wschodniego

Powierzchnia : 6191.1 ha
Kod obszaru : PLH06_48
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Ostoja obejmuje największe zwarte partie lasów Roztocza Wschodniego, na pograniczu polsko- ukraińskim i jednocześnie na pograniczu województw - lubelskiego i podkarpackiego. Znajduje się w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Urozmaiconej rzeźbie terenu (najwyższe na Roztoczu wzniesienia z jednej strony, z drugiej - głębokie wąwozy) towarzyszy mozaika środowisk. Ostoja swym zasięgiem obejmuje lasy, naturalne potoki, śródleśne polany, rozległe ugory, pozbawione drzew dolinki małych rzek oraz piaszczyste wydmy porośnięte sosnowymi lasami. Przedmiotem ochrony w ostoi są siedliska przyrodnicze zagrożone w skali europejskiej - głównie drzewostany bukowe (żyzne buczyny), ale także zwierzęta - zwłaszcza takie gatunki jak wilk i ryś.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi można dojechać samochodem, kierując się z Lublina drogą krajową nr 17 do Hrebenne (przejście graniczne). Uroczyska zajmują obszar tuż przy granicy polsko- ukraińskiej. Dotrzeć tu można także pociągiem relacji Warszawa – Lwów (stacja w Hrebenne). Lokal gastronomiczny, jak i nocleg znajdziemy w pobliskich miejscowościach.

HREBENNE
Turystyka krajoznawcza:

  • Drewniana cerkiew p.w. św. Mikołaja z początków XVII wieku
  • Stary cmentarz

Turystyka krajoznawcza, piesza:

  • Czerwony szlak pieszy „Wolnościowy”

LUBYCZA KRÓLEWSKA
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej i Aniołów Stróżów

Turystyka krajoznawcza, piesza:

  • Niebieski szlak pieszy „Po bunkrach linii Mołotowa”
  • Ścieżka przyrodniczo – historyczna po Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

  • Szlak rowerowy nad Sołokiją”

formy ochrony przyrody

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Jalinka [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem jest nieprawidłowa gospodarka leśna. Negatywne skutki może wywołać również intensyfikacja gospodarki rolnej czy wzrost presji turystycznej. Potencjalnym zagrożeniem jest istnienie w działanie w pobliżu ostoi farmy wiatrowej, projekt budowy nowej drogi wojewódzkiej i rozbudowa istniejącej drogi krajowej Warszawa - Hrebenne do rangi drogi ekspresowej.

Siedliska

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
mopek     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
ryś     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/ 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 
ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin 
tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 
e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 36 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki