Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Puszczy Sandomierskiej

Powierzchnia : 49299.3 ha
Kod obszaru : PLH18_20
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

nowy obszar konsultowany przez MŚ

Opis :

Ostoja obejmuje najbogatsze florystycznie fragmenty Puszczy Sandomierskiej, ekstensywnie uprawiane pola, 5 dużych, znaturalizowanych stawów hodowlanych oraz poligon wojskowy w Nowej Dębie. Podłoże geologiczne to utwory pochodzenia lodowcowego i rzecznego zalegające na nieprzepuszczalnych iłach trzeciorzędowych. Obszar charakteryzuje się znacznym stopniem naturalności i znacznymi kontrastami: suche ekosystemy wykształcone na piaszczystym podłożu sąsiadują bezpośrednio z wilgotnymi obniżeniami. Spotykamy tu siedliska charakterystyczne zarówno dla gór jak i terenów niżowych. Lasy iglaste zajmują 43% powierzchni obszaru, lasy liściaste – 6%, lasy mieszane – 22%. Łąki – 12%, a wysokogórskie murawy i górskie łąki -2%. Siedliska rolnicze – 11%, torfowiska i bagna – 1%, a wody śródlądowe – 2%. Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn, a także łęgi olszowo-jesionowe i dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe. Na terenie poligonu wojskowego występują wrzosowiska i murawy napiaskowe z liczną grupą rzadkich bezkręgowców. Stawy hodowlane są miejscem występowania płazów oraz wielu rzadkich gatunków ptaków. Późnym latem i jesienią w dnach stawów nierzadko występują cenne gatunkami: Cyperus flavescens - cibora żółta, Eleocharis ovata - ponikło jajowate czy Elatine alsinastrum - nadwodnik okółkowy. Teren ten jest jedną z ważniejszych (lub jedyną) w Polsce ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt takich jak: Daphne cneorum - wawrzynek główkowy, Viola uliginosa - Fiołek bagienny, Osmunda regalis - długosz królewski, Philaeus chrysops - strojniś nadobny, Mantis religiosa - Modliszka zwyczajna, Neptis rivularis - Pasyn wołowiczek czy Hipparhia statilinus - skalnik statilinus.
W obszarze stwierdzono występowanie siedlisk (23 typy) i gatunków (19) z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej, a także kilku gatunków zwierząt, m.in. wilka, kumaka nizinnego, modraszków, szlaczkonia szafrańca i pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar o znacznej powierzchni położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej (Równina Tarnobrzeska i północna część Płaskowyżu Kolbuszowskiego), porośniętej w dużej mierze lasami. 
Do obszaru można dojechać drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Nowa Dęba.
Turystyka krajoznawcza związana jest z zabytkami położonymi na obrzeżach obszaru (Baranów Sandomierski). 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo. Powstało opracowanie pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się modernizację istniejących i ich połączenie jednym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszczy Sandomierskiej".

formy ochrony przyrody

Jaźwiana Góra (3,94 ha; 1959) [ rezerwat przyrody ], 
Pateraki (58,4 ha; 2002) [ rezerwat przyrody ], 
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu (23570 ha, 1992) [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu (50512 ha, 1992) [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Najważniejsze zagrożenia w obszarze to:

 • zaprzestanie lub intensyfikacja gospodarki na użytkach zielonych, zarastanie torfowisk, zalesianie łąk i muraw,
 • fragmentacja ekosystemów poprzez rozbudowę sieci dróg,
 • osuszanie terenów podmokłych,
 • dalsze regulacje rzek,
 • ekspansja gatunków inwazyjnych,
 • kłusownictwo, nieracjonalna gospodarka łowiecka,
 • nieprawidłowa gospodarka leśna,
 • zamieranie jesionu w łęgach,
 • intensyfikacja rolnictwa, stosowanie pestycydów, nawożenie
 • nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami,
 • zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby w wyniku emisji z zakładów przemysłowych w Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,
 • intensyfikacja gospodarki na stawach (potencjalnie)
 • wypalanie
 • wędkarstwo,
 • hodowla ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wydobywanie piasku i żwiru ,
 • urbanizacja, w tym infrastruktura sportowa i rekreacyjna,
 • poligony.

Siedliska

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
łąki selemicowe (Cnidion dubii) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
koza     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
różanka     [ryba ]
szlaczkoń szafraniec     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
żółw błotny     [gad ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

ponikło kraińskie, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Lasy Państwowe - nadleśnictwa: Rozwadów, Buda, Stalowska, Rudnik

Instytut Ochrony Przyrody PAN 
31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 
tel. (12) 370 35 00

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów 
www.podkarpackie-turystyka.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 51 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki