Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Puszczy Drawskiej

Powierzchnia : 65816 ha
Kod obszaru : PLH320046
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 67940,8 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH08_46.

Opis :

Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha), zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.
W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice! 
Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra Castor fiber, wydry Lutra lutra, żółwia błotnego Emys orbicularis. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś Salmo salar, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, certa Vimba vimba oraz stosunkowo liczne i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy Cottus gobio, pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario i lipień Thymallus thymallus.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Wałcz do miejscowości Stare Osieczno, a następnie drogami na północ do miejscowości Głusko.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności lasu i jezior.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna, wędkarstwo, myślistwo.
Turyści korzystają z bazy ośrodków wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Drawieński Park Narodowy [ park narodowy ], 
Stary Załom [ rezerwat przyrody ], 
Mszary Tuczyńskie [ rezerwat przyrody ], 
Jezioro Łubówko [ rezerwat przyrody ], 
Leśne Źródła [ rezerwat przyrody ], 
Torfowisko Osowiec [ rezerwat przyrody ], 
Puszcza nad Drawą [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Puszcza Drawska [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Korytnica Rzeka [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Zagrożenie może stwarzać presja związana z rozwojem turystyki (np. nie uwzględniająca potrzeb ochrony przyrody: zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm). Poważny problem może stanowić też zmiana stosunków wodnych, pozyskiwanie piasku i żwiru oraz zanieczyszczenie wód, a także kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych ssaków.

Siedliska

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*, 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
koza     [ryba ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kraska     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łosoś atlantycki      [ryba ]
minóg rzeczny     [ryba ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
różanka     [ryba ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybołów     [ptak ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
sóweczka     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żółw błotny     [gad ]
żuraw     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

elisma wodna, 
lipiennik Loesela, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
Klub Przyrodników; 
WZR woj. lubuskiego, 
Ośrodek Badań i Konsultacji TWWP, Gorzów Wlkp., 
Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 38 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki