Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA LASÓW JANOWSKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Lasów Janowskich

Powierzchnia : 4343.2 ha
Kod obszaru : PLH060031
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 61902,5 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH06_26.

Opis :

Ostoja znajduje się w południowo - wschodniej Polsce, na terenie Równiny Biłgorajskiej. Lasy Janowskie położone są w środkowej części piaszczystej równiny; teren płaski, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim; odwadniany przez szereg cieków, z których wiele ma tu swoje obszary źródliskowe (rzeki: Biała Branew, Czartosowa, Rakowa oraz Bukowa i Sanna). Sieć rzeczną uzupełniają liczne kanały i rowy. Obszary bezodpływowe lub okresowo przepływowe zajęte są przez torfowiska wysokie lub przejściowe, z których część zamieniono jeszcze w ubiegłym stuleciu na stawy rybne (ok. 150 stawów - każdy po 10-50 ha). Istnieje kilka kompleksów takich stawów w różnym stopniu zarośniętych roślinnością, a w ich otoczeniu częste są torfowiska albo kontrastujące siedliskowo wydmy piaszczyste porośnięte borami sosnowymi i mieszanymi. Obszar obejmuje 3 najcenniejsze przyrodniczo fragmenty rozległego kompleksu leśno – torfowiskowo. Ostoja obejmuje trzy najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Lasów Janowskich. W skład ostoi wchodzą: "Imielty Ług" na zachodzie, "Nad Branwią" w centrum oraz "Bagno Rakowskie" na wschodzie. Płat "Imielty Ług" to rozległe zagłębienie terenu, wypełnione wodą i torfami, otoczone borami bagiennymi i wydmami piaszczystymi. Płat "Nad Branwią" stanowi dolina rzeki Branew z interesującymi biocenozami wodnymi, olsami i wilgotnymi łąkami. Na równinie urozmaiconej wydmami dominują bory świeże i bory mieszane świeże. W obniżeniach terenu występują cenne z punktu widzenia ochrony europejskiej przyrody - bory bagienne i pła mszarne. W północnej części płatu występuje także wyżynny jodłowy bór mieszany. Ważnym elementem jest również śródleśny zespół stawów - bogata ostoja płazów, gadów, ptaków, ssaków i roślin. Płat "Bagno Rakowskie" to wydłużone obniżenie terenu, które wypełnione jest pokładami torfu i otoczone piaszczystymi wzniesieniami. Obszar obejmuje duże fragmenty starych drzewostanów o zachowanym naturalnym charakterze. Główny walor przyrodniczy stanowią tu bory bagienne, torfowiska wysokie i przejściowe oraz położony wśród nich zespół stawów z roślinnością wodną i szuwarową. Na terenie ostoi zidentyfikowano 13 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie około 25% obszaru. Jest to jedna z ważniejszych w kraju ostoi zagrożonych gatunków ważek i motyli związanych z torfowiskami przejściowymi i wysokimi. Spotkać tu można m.in. ważki - trzeplę zieloną i zalotkę białoczelną oraz motyle -modraszek teleiusa i czerwończyka nieparka. Jest to także ostoja fauny o charakterze puszczańskim, takiej jak: wilk, głuszec, cietrzew i jarząbek oraz ptaków drapieżnych, w tym bielik, orlik krzykliwy, trzmielojad , kania czarna i rybołów. Lasy Janowskie są równocześnie ostoją ptasią o randze europejskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Janów Lubelski:
Zasoby wodne: Imielty Ług, zalew w Janowie Lubelskim, restauracje i noclegi: hotel Duo, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Ośrodek Wypoczynkowy Duo, Hotel Królewski, Kapliczka Przydrożna, Muzeum Regionalne, Pracownia Garncarska w Łążku Garncarskim, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Kaszy „Gryczaki”, kryta pływalnia „Otylia”, Przeprawy samochodami terenowymi, trasy rowerowe po Lasach Janowskich, Festiwal Artystów Filmu i Telewizji Fart, ciekawe miejsca: Szklarnia-wioska: hodowla koni biłgorajskich , Momoty-wioska agroturystyczna, ośrodek rzeźbiarstwa ludowego, Łążek Garncarski: garncarstwo i kaflarstwo. Wieża widokowa w Szklarni. Porytowe Wzgórza-węzeł szlaków rowerowych.
Janów Lubelski: Informacja Turystyczna, PTTK Lublin
Na północnych obrzeżach Lasów Janowskich znajduje się Janów Lubelski. Położony jest on między Zamościem, a Tarnobrzegiem. Do Janowa Lubelskiego najlepiej dojechać komunikacją PKS z Lublina, Warszawy i Krakowa. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Stalowej Woli i Biłgoraju. W Janowie Lubelskim można zatrzymać się na nocleg w jednym z kilku hoteli lub ośrodków wypoczynkowych. W okolicy znajduje się również wiele gospodarstw agroturystycznych m.in. w Momotach, Batorzu oraz nad stawami w Malińcu, Gwizdowie, Potoku Wielkim. Ośrodki te oferują zdrową wiejską kuchnię z produktów pochodzących z własnych gospodarstw oraz potrawy regionalne, takie jak piróg gryczany, pieczona w piecu chlebowym kaszanka i ciasta z kaszą. Informacji na temat gospodarstw udziela Stowarzyszenie Agroturystyczne "Ziemia Janowska”. W okolicy warto zobaczyć barokowy kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, kaplicę św. Antoniego w Uroczysku "Kruczek" z bijącym pod nią źródłem, oraz kościół św. Wojciecha w Momotach Górnych. kościół św. Wojciecha powstał w latach 1972-1982 jako dzieło rąk jednego człowieka - proboszcza parafii w Momotach, księdza Kazimierza Pińciurka. Wykonał on nie tylko sam budynek, ale także wystrój, witraże, płaskorzeźby, rzeźby i kaplice drogi krzyżowej. Lasy Janowskie są terenami o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, które można poznać wędrując szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi m.in. szlakiem Puszczańskim prowadzącym przez rezerwaty przyrody "Imielity Ług", "Lasy Janowskie" i "Szklarnia”. Przy Nadleśnictwie Janów Lubelski poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna do rezerwatu Szklarnia. Miłośnicy turystyki rowerowej oraz konnej znajdą tu również wiele oznakowanych i nieoznakowanych tras m.in. trasa rowerowa z Janowa Lubelskiego do osady Szklarnia. Oprócz atrakcji przyrodniczych i turystycznych poznać można tutaj żywą kulturę ludową m.in. podczas odbywającego się w maju Janowskiego Festiwalu Folkloru - Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz podczas Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w październiku. W lipcu natomiast w Janowie Lubelskim można uczestniczyć w Festiwalu Kaszy - "Gryczoki". Dalsze informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Janowie Lubelskim.

formy ochrony przyrody

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie [ park krajobrazowy ], 
Imielty Ług [ rezerwat przyrody ], 
Szklarnia [ rezerwat przyrody ], 
Lasy Janowskie [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Główne zagrożenie stanowią: zarzucanie pasterstwa, intensyfikacja hodowli ryb, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych oraz zanieczyszczenia wód. Największym zagrożeniem dla ptaków jest usuwanie roślinności ze stawów rybnych oraz wycinanie starodrzewi i osuszanie obszarów leśnych.

Siedliska

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
głuszec     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
różanka     [ryba ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
sóweczka     [ptak ]
szlaczkoń szafraniec     [bezkręgowiec ]
świergotek polny     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
trzmielojad     [ptak ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

starodub łąkowy, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Zarząd Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

Nadleśnictwo Janów Lubelski 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 
http://www.lublin.rdos.gov.pl 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin 
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Informacja Turystyczna Janów Lubelski 
ul. Zamoyskiego 59 
tel.: (15) 871 75 75 

Oddział Miejski PTTK w Lublinie 
20-111 Lublin, Rynek 8 
tel. 081-532-49-42 fax. 081-532-37-58 
e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 30 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki