Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA LASÓW ADAMOWSKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Lasów Adamowskich

Powierzchnia : 1853 ha
Kod obszaru : PLH06_49
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Ostoja obejmuje zalesione lessowe oraz rędzinowe wzniesienia na północnej krawędzi Roztocza oraz niewielkie fragmenty pól, ugorów i zmeliorowanych łąk - na południe od Zamościa. Składa się z trzech odrębnych fragmentów o odmiennej specyfice. Kompleks w leśnictwie Wólka to duże płaty grądów z typowo wykształconym runem, płat dorodnej buczyny oraz grądy przekształcone wskutek dawnej gospodarki leśnej - całość w średnim wieku około 80 lat. Lasy
Komisarskie - to zwarty kompleks buczyn z domieszką punktowych siedlisk boru jodłowego - w wieku 80-150 lat, gdzie południowe skłony pokrywają miejscami płaty zniszczonych muraw kserotermicznych. Kompleksy leśne: Kąsewiczka i Stary Działek to drzewostany bukowe i bukowo-grabowe w wieku około 50-60 lat - w przewadze w rękach prywatnych.
Celem ochrony jest zachowanie pięknych buczyn, dość dobrze wykształconych grądów oraz stanowisk roślin rzadkich. Południowe stoki wzniesień w niektórych fragmentach ostoi, zarośnięte są roślinnością ciepłolubną, tworząc niewielkie płaty muraw kserotermicznych. Niestety są one niszczone poprzez zalesianie lub sukcesję. Najpiękniejsze buczyny
znajdują się w uroczysku Lasy Komisarskie oraz ur. Stary Działek i ur. Kąsewiczka. Grądy zaś - zbudowane głównie z dębów z domieszką grabu i buka, zlokalizowane są między Szewnią a Wierzchowinami. W tym kompleksie leśnym znajdują się największe stanowiska obuwika pospolitego, któremu towarzyszą: buławniki, kruszczyki, podkolany, gnieźnik oraz
listera jajowata. W ur. Stary Działek znajdują się z kolei stanowiska dzwonecznika wonnego oraz obuwika pospolitego – gatunków z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.
Ostoja jest częścią terytorium watahy wilków (głównie Lasy Komisarskie), którego centrum zlokalizowane jest w przylegającym do obszaru Roztoczańskim Parku Narodowym. Pojawia się również ryś, którego główną ostoją jest RPN.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Szewnia - wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Adamów. Do Szewni Górnej z Zamościa (tylko 16 km) można dojechać drogą krajową nr 849.
W Szewni Dolnej warto zobaczyć dawną cerkiew prawosławną z 1905 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Zwiastowania NMP).
Zamość – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Zamojskie Stare Miasto, z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zamość dysponuje dobrą bazą noclegowa oraz gastronomiczną.
Turystyka krajoznawcza:

 • Rynek Wielki – jednen z najwspanialszych XVI wiecznych placów Europy otoczony rzędami barwnych kamieniczek ormiańskich, dzięki którym Zamość zyskał przydomek "Miasta Arkad"
 • Ratusz (manierystyczno - barokowy) ze schodami wachlarzowymi z XVIII wieku
 • Katedra Zamojska pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (z końca XVI wieku) w stylu renesansowym,
 • barokowe kościoły z XVII wieku: św. Katarzyny i franciszkanów Zwiastowania NMP
 • renesansowo-barokowa cerkiew unicka (kościół św. Mikołaja)
 • Pałac Zamoyskich z XVI wieku
 • Gmach dawnej Akademii Zamojskiej z XVII wieku

Informacji o regionie można szukać w:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, tel. fax. 084 638 56 87, www.zamosc.pttk.pl
Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Rynek Wielki 13 – Ratusz, tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13, e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych obszaru, jest sposób prowadzenia gospodarki leśnej w obrębie buczyn i grądów. Kolejnym z zagrożeń może być również planowana modernizacja dróg: wojewódzkiej, przecinającej obszar oraz dróg powiatowych do obszaru przyległych, a także budowa farm wiatrowych. W ostatnich latach zagrożeniem są również rajdy terenowe, z których część organizowana jest w lasach.
Specyfikacja zagrożeń:

 1. gospodarka leśna
  • prace rębne w obrębie siedlisk z Zał. I DS, zwłaszcza buczyn - powodujące degradacje tych siedlisk a także niepokojenie zwierząt (dotyczy wilka, rysia oraz ptaków),
  • usuwanie, w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, drzew martwych - siedlisk bezkręgowców,
  • rozbudowa infrastruktury drogowej w kompleksie leśnym - wzrost dostępności terenu, większa penetracja i presja ze strony człowieka,
 2. gospodarka rolna oraz rybacka
  • prowadzenie konserwacji regulacji koryt rzek oraz systemów odwadniających,
  • zarastanie łąk, poprzez zaniechanie użytkowania kośnego oraz wypasu,
  • intensyfikacja gospodarki w obiektach stawowych (usuwanie szuwarów, wapnowanie w okresie lęgowym zwierząt, głównie płazów),
 3. wzrost penetracji i presji ze strony człowieka
  • udostępnianie turystyczne (rozbudowa szlaków),
  • zbieractwo runa leśnego,
  • zasypywanie zbiorników wodnych śmieciami,
  • nielegalne wyprawy o charakterze off-road,
 4. zamierzenia inwestycyjne (zagrożenia głównie w randze potencjalnych)
  • plan modernizacji dróg publicznych przecinających obszar, które to modernizacje spowodują spadek drożności korytarzy ekologicznych oraz wzrost śmiertelności zwierząt wskutek kolizji,
  • rozbudowa osad, w tym budowa domów w obszarach dotychczas niezabudowanych,
  • plany budowy elektrowni wiatrowych.

Siedliska

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

ryś     [ssak]
wilk*     [ssak]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

dzwonecznik wonny, 
obuwik pospolity , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4; 20 - 143 Lublin, http://lublin.rdos.gov.pl/ , e-mail: sekos@lublin.uw.gov.pl 
- Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec, tel: (0?84) 68-72-019 , 68-72-077, fax: (0-84) 68-72-124, e-mail: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec 
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel: 081 532 70 31, fax: 081 532 49 47, e-mail: biuro@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 43 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki