Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA KUJAŃSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Kujańskie

Powierzchnia : 1018.2 ha
Kod obszaru : PLH30_30
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar położony jest w Borach Kujańskich, na Pojezierzu Krajeńskim. Charakteryzuje się krajobrazem leśno-jeziorno-łąkowym. Spotyka się tu przykłady bardzo dobrze funkcjonujących torfowisk źródliskowych i przejściowych. W obszarze występują jeziora ramienicowe, dystroficzne i eutroficzne. W jeziorze Borówno rośnie chroniona w Polsce i bardzo rzadka w Europie ramienica Lychnothamnus barbatus. W północnej części Uroczysk Kujańskich, znajduje się eutroficzne jezioro Wierzchołek. Przylega do niego torfowisko źródliskowe z czynnym procesem kształtowania się trawertynów, w obrębie którego występują populacje rzadkich mszaków chronionych w Polsce. Obszar wyróżnia kompleks unikalnych kwaśnych dąbrów w odmianie kontynentalnej. Spotkać tu można również łąki, lasy łęgowe, płaty grądów i kwaśnych buczyn, kompleks borów i brzezin bagiennych. Uroczyska Kujańskie to miejsce występowania wielu gatunków chronionych i zagrożonych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Uroczyska Kujańskie są obszarem od wschodu wchodzącym na teren Doliny Łobżonki. Najbliżej obszaru, z większych miejscowości, położone jest Zakrzewo, Kujan i Śniardowo Złotowskie. Przez pierwszą z nich przebiega droga wojewódzka nr 188, a przez pozostałe droga wojewódzka nr 189. Krzyżują się one, w nieco dalej położonym, Złotowie.
Teren ostoi jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczych– biegnie wśród kompleksów jezior i lasów. Dużą atrakcją jest możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzekami: Gwdą, Rurzycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie spływy zapewniają przede wszystkim przepiękne widoki dzikiej przyrody.

formy ochrony przyrody

Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem jest wzrost trofii jezior, wywołany głównie niewłaściwą gospodarką wędkarsko-rybacką. Inne to: spadek poziomu lustra wody powierzchniowej i gruntowej oraz spontaniczny pojaw lub świadome wprowadzanie, obcych ekologicznie i geograficznie gatunków.

Siedliska

twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
dzięcioł czarny     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

sierpowiec błyszczący, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 
28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań 
tel. (61) 831 11 77, fax (61) 831 11 99 
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl/ 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl 
fax. (61) 256 10 21, tel. (61) 256 11 70, (61) 256 11 72

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 46 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki