Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA BORÓW ZASIECKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Borów Zasieckich

Powierzchnia : 3735.9 ha
Kod obszaru : PLH08_33
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar leży w całości na terenie leśnego Kompleksu promocyjnego „Bory Lubuskie”.
Uroczyska Borów Zasieckich to fragment Obszaru "Uroczyska Borów Dolnośląskich". Zidentyfikowano tu aż 21 siedlisk dyrektywowych, w tym czterech priorytetowych. Mimo dominacji borowego krajobrazu, ostoja jest mozaiką siedlisk, co związane jest przede wszystkim z bogatą siecią hydrograficzną oraz rozproszonymi na całym obszarze ekosystemami wodno – błotnymi i torfowiskowymi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja znajduje się w powiecie żarskim blisko gminnej miejscowości Lubsko. Do wymienionej miejscowości można dojechać PKS-em z Żar, albo samochodem – kierując się na południowy – zachód os Poznania i Zielonej Góry. Okoliczne tereny sprzyjają turystyce aktywnej – pieszej, rowerowe czy konnej. Lokale gastronomiczne i nocleg można znaleźć w znajdujących się na granicy ostoi miejscowościach, np. w Brodach albo w Lubsku.
BRODY
Turystyka krajoznawcza:

 • zespół pałacowo-parkowy Promnitza-Brühla z XVII wieku
 • brama miejska z 1753 roku
 • barokowy kościół z XVII wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • znakowany zielony szlak turystyczny Żary – Gubin (76,5 km)

LUBSKO
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z XVIII wieku
 • Średniowieczny ratusz
 • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1908 roku
 • Średniowieczny zamek
 • Wieża Bramy Żarskiej z XV wieku
 • Zabudowa mieszkalna rynku z kamienicami z XVIII wieku

Turystyka krajoznawcza, pieszo – rowerowa:

 • Zielony pieszo rowerowy szlak turystyczny (73,5 km)
 • Żółty pieszo rowerowy szlak turystyczny (31 km)
 • Czerwony pieszo rowerowy szlak turystyczny (38 km)

formy ochrony przyrody

Zachodnie okolice Lubska [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Łuk Mużakowa [ park krajobrazowy ], 
Żurawno [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem jest nieuregulowana gospodarka ściekowa. Zrzuty ścieków komunalnych powodują eutrofizację wód i torfowisk. Problemem może okazać się też nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna. Negatywne skutki dla przyrody wywołują również prowadzone ostatnio nielegalne rajdy quadami po cennych przyrodniczo obszarach.

Siedliska

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
poczwarówka jajowata     [bezkręgowiec ]
poczwarówka zmienna     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://gorzow.rdos.gov.pl, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 37 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki