Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA BORÓW DOLNOŚLĄSKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Borów Dolnośląskich

Powierzchnia : 12227.4 ha
Kod obszaru : PLH080027
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (zmniejszenie do 8049,1 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH02_50. W ramach Shadow List 2008 proponowano natomiast zwiększenie zasięgu obszaru do 20283,5 ha.

Opis :

Obszar obejmuje fragment Borów Dolnośląskich w zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy, porastający ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopiony. Jest to jeden z największych terenów leśnych w Środkowej Europie. Drzewostany zdominowane są przez sosnę; w podszycie przeważa jałowiec, w runie borówki i wrzos. Fragmenty lasów liściastych występują rzadko. W ostatniej dekadzie lasy zostały znacznie zmienione z powodu melioracji. W zachodniej części ostoi znajdują się liczne stawy. Grupa stawów rybnych w Parowej jest otoczona starodrzewiami dębowymi. Ostoja obejmuje także dobrze zachowane torfowiska. 
Stwierdzono tu występowanie aż 21 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, choć sumarycznie zajmują one bardzo niewielką powierzchnię. Szczególnie wartościowe są siedliska podmokłe o charakterze priorytetowym (torfowiska wysokie, bory bagienne) oraz wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennycm rozproszone w postaci niewielkich enklaw wśród
gospodarczych borów sosnowych. Między Nysą a Kwisą koncentrują się najcenniejsze przyrodniczo dla Borów Dolnośląskich elementy o charakterze atlantyckim. W Polsce jest to główny obszar koncentracji atlantyckich gatunków roślin na krańcach ich zasięgu (Eleocharis multicaulis, Erica tetralix, Rhynchospora fusca). Występuje tu 16 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 12 potwierdzonych w roku 2007. Występuje tu bogata fauna leśnych bezkręgowców, w tym dwa stanowiska Coenagrion ornatum, z 3 w Polsce, potwierdzonych w ostatnich latach, (dane z 1995 r., obecnie nie potwierdzona) oraz ważne stanowiska trzepli zielonej i zalotki większej. Obszar jest ważną ostoją wilka (Canis lupus), który regularnie przebywa na tym terenie i ważną ostoją awifauny.
Występuje tu także wiele gatunków prawnie chronionych w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży po obu stronach granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Legnica – Olszyna (przy granicy Państwa) do miejscowości Iłowa, a następnie drogami lokalnymi na południe do wybranych fragmentów ostoi lub drogą Bolesławiec – Zgorzelec do miejscowości Jeleniów, a następnie drogami lokalnymi na północ do miejscowości Węgliniec i dalej, do wybranych fragmentów ostoi lub pociągiem relacji Węgliniec – Żary do stacji Iłowa.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności lasu i jezior.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna. 
Turyści korzystają z hoteli w Iłowie lub oferty gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Torfowisko pod Węglińcem [ rezerwat przyrody ], 
Żurawie Bagno [ rezerwat przyrody ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu XXXII województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu XXIX województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należy niewłaściwa gospodarka leśna i zmiana stosunków wodnych.

Siedliska

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głuszec     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
koza     [ryba ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
łątka turzycowa*     [bezkręgowiec ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
mopek     [ssak]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
puchacz     [ptak ]
różanka     [ryba ]
rybitwa czarna      [ptak ]
sóweczka     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
wilk*     [ssak]
włochatka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

elisma wodna, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
Klub Przyrodników; 
WZR woj. lubuskiego; 
Zakład Ekologii Ptaków UW, Wrocław; 
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Jeleniej Górze. 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 59 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki