Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UJŚCIE WARTY-OBSZAR NATURA 2000

Ujście Warty

Powierzchnia : 33297.4 ha
Kod obszaru : PLC080001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

oso + soo (na mocy obu dyrektyw)

Status obszaru :

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Propozycje zmian :

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzą Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod obszaru.

Opis :

Ostoja obejmuje tereny zalewowe Warty w rejonie jej ujścia do Odry, niewielki odcinek doliny Odry i zalew w rejonie Kostrzynia. Leży na wysokości 11-55 mnpm. Występują tu licznie naturalne odnogi rzeki oraz kanały i sztucznie stworzone zbiorniki wody. Roczne wahania poziomu wody na jej obszarze osiągają nawet 3,5 m, przy czym najwyższe stany obserwowane są na przedwiośniu i wczesną wiosną. W obszarze znajduje się wiele łąk corocznie zalewanych. Na niewielkiej przestrzeni spotyka się również zarośla wierzbowe i lasy łęgowe. W rejonie miejscowości Owczary i Pamięcin wykształciły się murawy kserotermiczne. Tuż przy południowo-zachodniej granicy obszaru, w dawnych umocnieniach obronnych, znajduje się duże zimowisko nietoperzy. Wchodzący w skład ostoi rezerwat Słońsk, uznawany jest za jedną z najważniejszych ostoi ptaków w środkowej Europie i podlega zapisom Konwencji Ramsar. Ujście Warty ma rangę ptasiej ostoi o znaczeniu europejskim. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie przynajmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wśród nich znajduje się też 11 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu ponad 10% krajowej populacji czapli białej i ohara, ponad 7% populacji gęgawy, 5% populacji płaskonosa, 3-4% kropiatki, ponad 2% krakwy, a także przynajmniej 1% krajowej populacji: perkoza rdzawoszyjego, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, łyski, czernicy, głowienki, szczudłaka, ostrygojada, krwawodzioba, kszyka, mewy małej, śmieszki, rybitwy białoczelnej, rybitwy białowąsej, rybitwy białoskrzydłej, rybitwy czarnej i wodniczki. W wysokich zagęszczeniach gniazdują tu również bąk, bocian biały, krzyżówka, bielik, derkacz, czajka, sieweczka, rzeczna, rycyk, gąsiorek i jarzębatka. Ostoja jest bardzo ważnym punktem na szlaku migracyjnym ptaków wodno-błotnych, których stada osiągają tu liczebność powyżej 20 tys. osobników. Obserwuje się też olbrzymie koncentracje kaczek liczące ponad 40 tys. osobników, a także gęsi, których mieszane stada mogą liczyć ponad 188 tys. osobników. Stwierdzono, że obszar jest ostoją dla 20% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, 6% gęsi białoczelnych, przynajmniej 4% łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, krzyżówki i łyski. Jest to również znaczące w skali kraju pierzowisko ptaków, których zbiera się tu ponad 25 tys. osobników. Szczególnie ważne jest ono dla płaskonosów, głowienek, gęgaw, cyraneczek i żurawi w okresie pierzenia. Obszar jest również istotnym miejscem zimowania dla wielu gatunków ptaków. Gromadzi się tu do 50 bielików i 10% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej. Spotykane są tu liczące ponad 20 tys. osobników, zimowe koncentracje ptaków wodno-błotnych. 
Na obszarze stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, ok. 28 gatunków ptaków migrujących, niewymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 2 gatunki płazów, 1 gatunek ryby i jeden gatunek rośliny naczyniowej z tego załącznika. Ponadto jest to ostoja wielu rzadkich gatunków roślin, z których 8 znajduje się pod ochroną.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi najłatwiej dotrzeć własnym transportem, koleją do Kostrzynia lub komunikacją autobusową. 
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. Teren obszaru jest doskonały do uprawiania turystyki specjalistycznej, związanej z obserwacją przyrody. Ciekawe, szczególnie w okresie od kwietnia do lipca są dwie kolonie bocianów białych w Czarnowie i Kamieniu Małym. Powstała tu również sieć ścieżek edukacyjnych i muzeum Przyrodnicze w Kostrzynie, Muzeum Łąk w Owczarach. Na terenie obszaru istnieje możliwość wynajęcia przewodnika i zamówienia w dyrekcji Parku Narodowego "Ujście Warty" zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych. 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo. Służby Parku Narodowego "Ujście Warty" wyznaczyły drogi dostępne dla ruchu motorowerowego, rowerowego i pieszego. Na rzece Warcie dopuszczane jest uprawianie turystyki wodnej. Istnieją też szlaki, na które można wchodzić wyłącznie w grupach mniejszych niż 10 osób. Na obszarze parku narodowego, możliwa jest również turystyka wędkarska, której zasady określił jego dyrektor w odrębnym zarządzeniu. Rowery można wynająć w Kostrzynie, Słońsku i Witnicy, zaś sprzęt wodny tylko w Kostrzynie. 
Turystyka krajoznawcza: Warto odwiedzić "Przyrodniczy Ogród Zmysłów", wieżę widokową w Chyrzynie (siedziba parku), obejrzeć ruiny zamku Joannitów i kościół w Słońsku, pozostałości miasta twierdzy Kostrzyn, zespół folwarczno-pałacowy i kościół w Dąbroszynie, pompownie w Słońsku, Chyrzynie i Kostrzynie oraz Muzeum Martyrologii i Męczeństwa w Słońsku, Muzeum Chwały Oręża Polskiego w Witnicy i znajdujący się w tej samej miejscowości Park Drogowskazów. 
Największą bazę noclegów znajdziemy w Kostrzynie, kwatery można wynająć również w Słońsku i przy siedzibie parku narodowego w Chyrzynie.

formy ochrony przyrody

Park Narodowy Ujście Warty [ park narodowy ], 
Lemierzyce [ rezerwat przyrody ], 
Pamięcin [ rezerwat przyrody ], 
Park Krajobrazowy Ujście Warty [ park krajobrazowy ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu IV województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu XI województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu XIII województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Słońsk [ obszar z listy Ramsar ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niedobór wody,
  • niepokojenie zwierząt przez wędkarzy, fotografów i obserwatorów przyrody.
  • wypas gęsi na terenie obszaru oraz zaprzestanie wypasu bydła i koni.
  • kłusownictwo i zanieczyszczenie wód.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
boleń     [ryba ]
bóbr europejski     [ssak]
czapla biała      [ptak ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
jarzębatka     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kiełb białopłetwy     [ryba ]
koza     [ryba ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łosoś atlantycki      [ryba ]
mewa mała     [ptak ]
minóg rzeczny     [ryba ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
różanka     [ryba ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybołów     [ptak ]
szczudłak     [ptak ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
wodniczka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

leniec bezpodkwiatowy , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
Biuro Turystyki Przyrodniczej \"Dudek\" w Słońsku. 
Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wielkopolski 
Dyrekcja Parku Narodowego \"Ujście Warty\" w Chyrzynie

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki