Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UJŚCIE NOTECI-OBSZAR NATURA 2000

Ujście Noteci

Powierzchnia : 3994.5 ha
Kod obszaru : PLH080006
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar obejmuje ujście Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie zagospodarowanymi. Leży na wysokości średniej 30 m npm. Wody śródlądowe zajmują 5% obszaru, łąki - 63%, a lasy - 1%. Obszar jest wykorzystywany rolniczo na 30% powierzchni. Na lewym brzegu Warty zachował się cenny fragment lasów łęgowych, a powyżej zabudowy wsi Santok, na stromym zboczu doliny Warty – interesujące płaty muraw kserotermicznych. Ważny obszar występowania wilgotnych ekosystemów, typowych dla dolin dużych rzek (8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) z dobrze zachowanymi lasami łęgowymi. 
Stwierdzono tu również występowanie 6 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma także duże znaczenie dla ochrony ptaków. Występuje tu 20 gatunków ptaków z listy w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar obejmuje około 20 km odcinek pradoliny. Można tu dojechać: od strony północnej drogą lokalną Gorzów Wielkopolski - Santok - Zwierzyn. W Santoku można skręcić na Skwierzynę i przeciąć ostoję południkowo. Od strony południowej można jechać drogą Gorzów Wielkopolski - Drezdenko. 
Ekoturystyka: Główną atrakcją obszaru są jego specyficzne walory przyrodnicze.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w większych miejscowościach i miastach (Gorzów Wielkopolski, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko) oraz z gospodarstw agroturystycznych we wsiach na obrzeżach obszaru.

formy ochrony przyrody

Santockie Zakole [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zanieczyszczenie wód, urbanizację i zarastanie muraw kserotermicznych.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zielona Góra, www.lotur.eu 
Lokalna Organizacja Turystyczna - Skwierzyna, www.skwierzyna.pl 
poznański oddział PTTK, 
punkty informacji turystycznej w większych miejscowościach, 
Klub Przyrodników, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 42 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki