Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UJŚCIE ILANKI-OBSZAR NATURA 2000

Ujście Ilanki

Powierzchnia : 908.4 ha
Kod obszaru : PLH080015
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Ostoja obejmuje ujście do Odry i fragment dobrze zachowanej, naturalnej i renaturalizującej się doliny niewielkiej rzeki Ilanki. Rzeka meandruje tu wśród niskich torfowisk, często z ruchomym pło oraz porzuconych, szybko zarastających łąk i renaturyzujących się lasów łęgowych, miejscami przechodzących w olsy. Występują tu jedne z najlepiej w województwie wykształconych i zachowanych płatów łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-olszowych. Obszar podmokły, z mozaiką mozgowisk, szuwarów turzycowych, zarośli łęgowych, starorzeczy. Na stromych zboczach doliny wykształciła się roślinność umiarkowanie ciepłolubna. Stwierdzono w obszarze 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 50% powierzchni.
Obserwowano tu również występowanie 7 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy. Znajdują się tu, najliczniejsze w zachodniej Polsce, stanowiska żółwia błotnego, a na obrzeżach obszaru - gniewosza plamistego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Krosno Odrzańskie – Słubice, skręcając około 12 km przed Słubicami w drogę lokalną na zachód do miejscowości Kunice.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z niewielką rzeką nizinną płynąca wśród lasów i łąk.
Turystyka kwalifikowana: piesza, kajakowa, wędkarstwo, rowerowa, konna. 
Turyści korzystają z gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zalesianie przestrzeni otwartej, eksploatacja złóż żwiru i plany jej rozszerzenia, plany budowy zbiornika zaporowego, wycinanie lasów łęgowych.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
piskorz     [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
żółw błotny     [gad ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
Klub Przyrodników; 
WZR woj. lubuskiego; 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 42 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki