Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM-OBSZAR NATURA 2000

Torfowisko pod Zieleńcem

Powierzchnia : 1514.8 ha
Kod obszaru : PLH020014
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 706,0 ha.

Opis :

Torfowisko wysokie leżące w szczytowej partii Gór Bystrzyckich, na wysokości ok. 750 m, powstało na nieprzepuszczalnym podłożu zbudowanym z piaskowców i margli. Ostoja, poza granicami rezerwatu, obejmuje cały hydrogeomorfologiczny system torfowisk znajdujący się na zboczu między garbami Kołodzieja oraz Czyżówki (typowe torfowisko wysokie, torfowisko przejściowe zarastające borem świerkowym oraz pozostałości torfowisk na stokach). Pokłady torfu osiągają od 3,5 do 9 m grubości. Jest to jedyne dobrze zachowane torfowisko wierzchowinowe w Sudetach, także zespoły fauny i flory towarzyszące tego typom siedliskom - tylko tu występuje przygiełka biała Rhynchospora alba, tworząc charakterystyczne siedlisko (7150).
Funkcjonowanie torfowisk zostało jednak zaburzone w XVIII i XIX w. z powodu wykopania rowów odwadniające i usypania 2 grobli. Zasilanie głównej części torfowiska następowało ze wschodu i to należy odtworzyć i utrzymać. Torfowisko ma zdolność regeneracji.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Bardzo interesujący teren - uroczysko przypomina miejscami krajobraz arktycznej tundry, a czasem syberyjską tajgę z niewielkimi jeziorkami torfowiskowymi. Zwiedzanie dozwolone jest jednak tylko wyznaczonym szlakiem turystycznym i ścieżką prowadzącą do wieży widokowej.

formy ochrony przyrody

Torfowisko pod Zieleńcem [ rezerwat przyrody ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Zagrożeniem dla zachowania siedlisk torfowisk jest niewłaściwa gospodarka leśna (stosowanie środków owadobójczych) oraz pozyskiwanie roślin.

Siedliska

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bocian czarny      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

bezlist okrywkowy, 
parzęchlin długoszczecinowy , 
sierpowiec błyszczący, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl 
Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław 
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00 , www.lasy-wroclaw.pl/; Nadleśnictwo Zdroje 
WZR woj. dolnośląskiego; 
Klub Przyrodników; 
Instytut Zoologiczny UWr. 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 37 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki