Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE-OBSZAR NATURA 2000

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (ob. siedliskowy)

Powierzchnia : 8255.6 ha
Kod obszaru : PLH120016
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar jest fragmentem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej zbudowanej ze skał fliszu karpackiego przykrytych żwirami, piaskami i iłami czwartorzędowymi, o grubości do 1300 m. Obejmuje jeden z największych w Polsce południowej, cenny kompleks torfowisk wysokich typu bałtyckiego i borów sosnowo – świerkowych. W najlepiej zachowanych fragmentach (m.in. w północnej części Puścizny Wielkiej) torfowiska mają wyraźnie zaznaczoną strukturę kępkowo-dolinkową. Na okrajki torfowisk wkraczają już gatunki łąkowe. Obszar poprzecinany jest licznymi potokami, fragmenty obszaru odwadniane są rowami melioracyjnymi. Wzdłuż potoków utrzymują się łąki ostrożeniowe, a gdzieniegdzie młaki. W skład obszaru wchodzi także fragment koryta Czarnego Dunajca o naturalnym charakterze. Związana z nim roślinność rzek górskich to zwłaszcza zarośla wierzbowe i wrześniowe na kamieńcach. Pozostała część terenu zajęta jest przez łąki kośne, głównie mieczykowo-mietlicowe, z których część nie jest użytkowana. Południową część obszaru pokrywają bory bagienne. 
Specyficzne, skrajne warunki środowiska powodują, iż ostoja jest obszarem bytowania borealnych gatunków roślin i zwierząt. Stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 12 gatunków z załącznika II tej Dyrektywy. W obrębie obszaru znajduje się jedno, z zaledwie 3 stanowisk Coenagrion ornatum, potwierdzonych w ostatnich latach w Polsce (dane z 2001 r.). Występuje tu wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin naczyniowych. 
Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności: w ciekach, na terenie torfowisk występują rasy (podgatunki) ryb uznane za specyficzne dla tych wód. Są to: płoć karpacka Rutilus rutilus carpathorossicus, kiełb dunajski Gobio gobio obtusirostris i certa Vimba vimba carinata. Jest to także jedyne znane miejsce występowania czerwca Ericcocus podhalensis. Występuje tu także jedna z 3 najliczniejszych w Polsce populacji szlaczkonia torfowiskowego Colias palaeno; ma tu swoje stanowiska także kilka innych, zagrożonych w skali kraju gatunków bezkręgowców.
Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków, zwłaszcza cietrzewia.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Rabka – Chochołów do miejscowości Czarny Dunajec i dalej drogami lokalnymi do wybranych fragmentów ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna. 
Turystyka międzynarodowa: W Chochołowie znajduje się międzynarodowe przejście graniczne ze Słowacją.
Turystyka krajoznawcza: We wsi Czarny Dunajec wyróżnia się murowany kościół pod
wezwaniem Przenajświętszej Trójcy zbudowany pod koniec XVIII w. oraz zabytkowe, drewniane domy. Również zachowana zabudowa wsi Chochołów jest przykładem architektury podhalańskiej z XVIII - XIX w. Drewniane domy bogato zdobione, kapliczki, krzyże i figury. Jest to żywy skansen budownictwa regionalnego. W najstarszej chałupie z 1798 r. znajduje się Muzeum Powstania Chochołowskiego.
Turyści korzystają z różnorodnej bazy noclegowej.

formy ochrony przyrody

Bór na Czerwonem [ rezerwat przyrody ], 
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Puścizna Długopole [ użytek ekologiczny ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • melioracje,
  • obniżanie poziomu wód gruntowych w wyniku eksploatacji żwiru i torfu
  • wywożenie nieczystości, ścieków i odpadów z gospodarstw,
  • kłusownictwo,
  • ewentualna zabudowa terenu.

Siedliska

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni), 
zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby), 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
czapla biała      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
głuszec     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
koza złotawa     [ryba ]
kumak górski     [płaz ]
łątka turzycowa*     [bezkręgowiec ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
świergotek polny     [ptak ]
traszka karpacka     [płaz ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : alpejski
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: 
- 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, 
- 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, 
- 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 
Sekretariat: 
ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 
012 619 81 20, 
012 619 81 21, 
fax 012 619 81 22 
adres do korespondencji: 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. 
Strona internetowa RDOŚ: 
http://krakow.rdos.gov.pl 
e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl 

Małopolska Organizacja Turystyczna 
ul. Św. Krzyża 14 
31-028 Kraków 
(do korespondencji) 
ul. Westerplatte 15 
31-033 Kraków 
(siedziba) 
Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 
Fax.: (12) 421 16 04 
biuro@mot.krakow.pl 
www.mot.krakow.pl 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl. 
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Wspólnoty Leśne - Jabłonka, Cikówka, Piekielnik, Chyżne 

Nadleśnictwo Nowy Targ; ul. Kowaniec 70, 34-401 Nowy Targ, tel. (18) 2662947; Gmina Nowy Targ 

Czarny Dunajec, Jabłonka

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 31 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki