Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKA CHEŁMSKIE-OBSZAR NATURA 2000

Torfowiska Chełmskie

Powierzchnia : 2090.2 ha
Kod obszaru : PLH060023
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 2251,2 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH06_69.

Opis :

Ostoja położona jest na Wyżynie Lubelskiej, na pograniczu Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubieńskiego. Obszar obejmuje kompleks trzech torfowisk niskich typu węglanowego z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi. Jest to unikatowy w skali Europy typ torfowisk. Powstały one w wyniku akumulacji materiału organicznego i mineralnego, w zagłębieniach o krasowym pochodzeniu. Torfowiska zasilane są w wodę głównie przez opady i spływy z otaczających wzniesień. Największy udział w procesach torfotwórczych miała tu rzadka w Polsce wapniolubna roślina - kłoć wiechowata. Pokrywa ona prawie połowę powierzchni Torfowisk Chełmskich i jest to najbogatsze w Polsce stanowisko tej rośliny. Pośród podmokłych torfowisk występują suche wyniosłości terenu z płytko zalegającymi pokładami kredy, zwane "grądzikami". Porośnięte są one priorytetowymi dla Europy siedliskami - świetlistą dąbrową lub murawami kserotermicznymi o antropogenicznym pochodzeniu, czyli związanymi z działalnością człowieka. Na terenie ostoi znajdują się stanowiska interesujących i bardzo rzadkich gatunków roślin. Rośnie tu starzec wielkolistny notowany w Polsce jedynie w trzech miejscach oraz cenna z europejskiego punktu widzenia języczka syberyjska. 80% obszaru ostoi stanowi w sumie 7 rodzajów siedlisk ważnych dla Europy. Torfowiska Chełmskie są ważną w skali Europy ostoją rzadkich gatunków owadów, a szczególnie motyli występujących na torfowiskach niskich takich jak: czerwończyk fioletek, modraszek nausitous i przeplatka maturna. Występuje tu jedna z najliczniejszych w Polsce populacja motyla - przeplatki aurinii. Ostoja jest również ważnym terenem bytowania ptaków. Występuje tu 20 gatunków ptaków zagrożonych w skali Europy m.in. błotniak łąkowy, sowa błotna i dublet. Torfowiska Chełmskie są także jedną z ważniejszych w Polsce ostoi wodniczki - bardzo rzadkiego ptaka gnieżdżącego się na torfowiskach i bagnach.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Chełm: Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Imprezy cykliczne: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie” PTTK we Włodowie, baza hotelowa w Chełmie, ścieżki przyrodnicze w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”
Dorohusk:
Zespół pałacowo-parkowy, Pałac Suchodolskich, kościół św. Jana Nepomucena
Chełm: Informacja Turystyczna w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Ostoja znajduje się na północny - wschód od miasta Chełm, usytuowanego na trasie biegnącej z Lublina do przejścia granicznego w Dorohucku. Do Chełma można dojechać pociągiem z Lublina, lub autobusem PKS z Lublina, Zamościa i Warszawy. Z Chełma można podjechać autobusem PKS do Brzeźna, Nowin lub innej wsi położonej w pobliżu ostoi. W Chełmie jest możliwość noclegu w hotelu i schronisku młodzieżowym PTSM. Jest tu również kilka barów i restauracji. Do głównych atrakcji turystycznych Chełma należy Górka Chełmska z Górą Zamkową oraz pozostałościami grodu X wieku. Warte obejrzenia są również znajdujące się pod miastem podziemia kredowe. Udostępniona do zwiedzania jest około 2 - kilometrowa podziemna trasa. W okolicach Chełma wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych m.in. szlak "Bagien i Moczarów" prowadzący przez rezerwaty Brzeźno i Bagno Serebryskie. W obu tych rezerwatach znajdują się wieże obserwacyjne, z których można podziwiać przyrodę. W czerwcu można uczestniczyć w Międzynarodowym Jarmarku Chełmskim "Jak dobrze mieć sąsiadń promujący kulturę "kresów Polski". Dalsze informacje można uzyskać w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej. 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie

formy ochrony przyrody

Bagno Serebryńskie [ rezerwat przyrody ], 
Brzeźno [ rezerwat przyrody ], 
Roskosz [ rezerwat przyrody ], 
Chełmski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Głównym zagrożenie dla ostoi jest negatywne oddziaływanie leja depresyjnego wód podziemnych powstałego w wyniku poboru wód dla miasta Chełm oraz odwodnień wyrobisk Cementowni Chełm. Terenom tym zagrażają również melioracje odwadniające łąki torfowiska w zlewni rzeki Gdoli. Na przyrodę ostoi może również negatywnie wpłynąć intensywny ruch komunikacyjny.

Siedliska

twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
czerwończyk fioletek     [bezkręgowiec ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
przeplatka maturna     [bezkręgowiec ]
sowa błotna     [ptak ]
szlaczkoń szafraniec     [bezkręgowiec ]
wodniczka     [ptak ]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zielonka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

starodub łąkowy, 
języczka syberyjska, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Chełmski Park Krajobrazowy 
22-100 Chełm, ul. Kamieńskiego 6 
tel. (0-82) 563-25-20, 563-16-32 

RDLP w Lublinie 
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4 
tel. (0-81) 532-70-31 

Nadleśnictwo Chełm 
22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 123 
tel. (0-82) 560-32-09 

Wojewódzki Konserwator Przyrody 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 
tel. (0-81) 74-24-468 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 
http://www.lublin.rdos.gov.pl 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin 
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, 
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Urząd Miasta Chełm 
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm 
http://urzad.chelm.pl/ 

Informacja Turystyczna w Chełmie 
http://www.itchelm.pl/ 

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie 
ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 
tel. 507 324 323, 600 970 932 
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 61 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki