Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TEKLUSIA-OBSZAR NATURA 2000

Teklusia

Powierzchnia : 316.5 ha
Kod obszaru : PLH16_13
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje fragment doliny Wołczyńskiego Strumienia, jednego z dopływów Stobrawy. W podłożu zalega pokład torfu. W drugiej połowie XX wieku zaniechano prowadzenia gospodarki łąkarskiej i odnawiania systemu melioracyjnego, co spowodowało zabagnienie centralnej części ostoi. Część południowa została podtopiona przez bobry. Rozwinęła się tu mozaikowata struktura zbiorowisk z dużym bogactwem florystycznym: od podmokłych szuwarów turzycowych, poprzez łąki bagienne i zmiennowilgotne, jak też łąki świeże i łegi olszowo-jesionowego i olsy (w rejonie osady Teklusia), z rzadkimi gatunkami roślin, takimi jak: kukułka szerokolistna Dactylorchiza majalis, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kalina koralowa Viburnum opulus, a z gatunków rzadkich: siedmiopałecznik błotny Comarum palustre, starzec kędzierzawy Senecio rivularis oraz turzyca tunikowa Carex appropinqua. Bogata flora charakteryzuje także łąki położone w kierunku Skałąg i Komorzna. Występują tu np: chroniona paproć - nasięźrzał pospolity - Ophioglossum vulgatum, lokalnie zagrożne gatunki, jak: krwawnik kichawiec Achillea ptarmica oraz rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum.
Obszar charakteryzuje również bogactwo fauny - wstępnie rozpoznano ptaki, w tym lęgowe i migrujące: kania ruda Milvus milvus i czarna M. migrans, derkacz Crex crex, świergotek łąkowy Anthus pratensis, przepiórka Coturnix coturnix, czajka Vanellus vanellus, świerszczak Locustella naevia. Obszar jest potencjalnie bardzo cenny także dla fauny owadów (m.in. modraszków Maculinea nausitous i M. telejus).
Ostoja wypełnia lukę w ochronie siedlisk łąkowych na pograniczu Śląska i Wielkopolski.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży na Równinie Oleśnickiej. Dolina jest użytkowana jako łąka kośna ale poza ostoją została zalesiona lub zamieniona w uprawy wierzby energetycznej. 
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Namysłów – Kluczbork do miejscowości Wołczyn, a następnie drogami lokalnymi, na północ, do ostoi.
Specyficzne walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi i sprzyjają rozwojowi ekoturystyki.
Turystyka krajoznawcza: W gminie Wołczyn wyznaczone zostały ścieżki rowerowe: szlakiem drewnianych kościółków. W sąsiedztwie ostoi warto zwiedzić kościoły w Miechowej z XVI w, w Komorznie z XVIII w, w Proślicach z XVI w., w Brzezinkach z XVI w.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z zasobami leśnymi. 
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • sukcesja wtórna,
  • intensywne gospodarka łąkarska – podsiewanie mieszankami traw pastewnych, pogłębianie rowów i udrożnienie dawnego systemu drenów.
  • eutrofizacja i rozwój zbiorowisk nitrofilnych z dominacją pokrzywy zwyczajnej, z powodu wylewania ścieków z drożdżowni z pobliskiego Wołczyna (pomiędzy obszarem proponowanej ostoi a miastem Wołczyn).
  • planowana budowa zbiornika retencyjnego - zbiornik przylegałby bezpośrednio do południowej granicy ostoi. Z realizacją tej inwestycji wiąże się udrożnienie koryt cieków powyżej czaszy zbiornika, co oznaczałoby zagładą najcenniejszych partii proponowanej ostoi.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole 
tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole 
www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna 
Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów 
www.namyslow.pl 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna 
ul. Katowicka 1 pok.410, 46-200 Kluczbork 
www.kolot.republika.pl 

Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej 
Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego

Dolnośląska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Urząd Miasta i Gminy Wołczyn

Nadleśnictwo Namysłów

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 70 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki