Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TARNAWKA-OBSZAR NATURA 2000

Tarnawka

Powierzchnia : 140 ha
Kod obszaru : PLH12_56
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje fragment masywu niskich gór położonych na pograniczu Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego. Leży na wysokości 300 – 450 m npm, średnio 375m npm. W podłożu dominuje flisz karpacki z licznymi odsłonięciami skalnymi. 
Obszar obejmuje część zlewni dolnego odcinka potoku Tarnawka, z malowniczym fragmentem przełomowym między Szykiem a Tarnawą (o długości ok. 5 km długości). Tarnawka to dopływ Stradomki, która z kolei jest dopływem Raby. Koryto rzeki tworzy liczne meandry z łachami i skarpami. Zachowało się tam także wiele starorzeczy i oczek wodnych. Są to ostatnie nieuregulowane, bądź nieznacznie przekształcone, fragmenty koryt potoków, z zachowanymi wyspami, odsypami i skarpami, a w wyżej położonych odcinkach z progami i nawisami skalnymi. Brzegi tych cieków porastają lasy łęgowe, zarośla wierzbowe i ziołorośla. W bezpośrednim otoczeniu dolin znajdują się głównie łąki. Do obszaru włączono też potoki w rejonie Przegni, nad którymi wykształciły się olszynki i kamieńce.
Lasy zajmują 32% powierzchni. Lasy iglaste wystepują nad przełomem rzeki Tarnawki oraz w Boczowie, w przy ujściu tej rzeki do Stradomki. W ujściowej części doliny (ok. 5 km długości) istnieje duży fragment lasu łęgowego. Na zboczach dolin zachowały się ostatnie w obrębie pogórzy płaty zbliżonych do naturalnych buczyn karpackich, jedlin, grądów. Drzewostan jest mieszany, z przewagą starodrzewiu. Liczne są polany wykorzystywane pastersko i rolniczo. Pola i łąki zajmują 68%, 
W obszarze zidentyfikowano 9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 6 gatunków z załącznika II. Szczególnie cenne są naturalne fragmenty koryt rzek i potoków podgórskich oraz porastające brzegi lasy łęgowe. Jest to również ważna ostoja dla ryb i płazów związanych z ciekami podgórskimi, obejmująca miejsca ich rozrodu.
Pogórze jest szczególnie cenne dla wielu gatunków ptaków. obejmuje także kresowe stanowiska kumaka górskiego i traszki karpackiej na granicy alpejskiego i kontynentalnego regionu biogeograficznego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży na pograniczu Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego.
Tarnawka na odcinku od mostu drogowego poniżej ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia do rzeki Stradomki w miejscowości Boczów Przeginia.
na odcinku od miejscowości Rdzawa do ujścia do Tarnawki wraz z lewobrzeżnymi dopływami tego potoku, górną część doliny potoku Dopływ spod Dąbrowicy na odcinku od miejscowości Dąbrowica do miejscowości Wola Grabska.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń należą:

 • eksploatacja żwiru rzecznego powodująca zanikanie kamienistych tarlisk ryb,
 • zabudowa hydrotechniczna tzn.prace wykonywane w korycie rzeki związane z utrzymaniem i regulacją wód (intensywna regulacja odbyła się po powodzi 1997 r.),
 • zabudowa terenów zalewowych,
 • zanieczyszczenia obszarowe i punktowe,
 • zaśmiecanie koryta rzecznego obcym materiałem skalnym (gruzem użytym do ubezpieczania brzegów), wyrzucanie śmieci, spalanie odpadów,
 • wycinka lasów łęgowych,
 • inwazja obcych gatunków roślin.
 • intensywne pozyskiwanie drewna w ramach gospodarki leśnej powodujące niszczenie starodrzewów i stwarzające zagrożenie dla ptaków (szczególnie dziuplaków) i ssaków,
 • osuszanie mokradeł, starorzeczy i podmokłych łąk,
 • kłusownictwo myśliwskie oraz rybackie,
 • zaniechanie wypasu i koszenia łąk powodujące zarastanie polan i zmniejszenie powierzchni terenów lęgowych dla niektórych gatunków (siwerniak) powierzchni żerowisk dla ptaków drapieżnych i kuraków.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
brzanka     [ryba ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
kumak górski     [płaz ]
łosoś atlantycki      [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
traszka karpacka     [płaz ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Marszałek Województwa Małopolskiego 
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
- Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/, www.mot.krakow.pl 
- RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl;

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 79 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki