Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

INTEGRACJA PAŃSTW

Integracja państw

Klasa zyska w szkole więcej, jeśli uczniowie będą ze sobą współpracować, dzielić się umiejętnościami, wspólnie pokonywać przeszkody. Oczywiście w imię wspólnego celu trzeba zrezygnować z części niezależności i podporządkować się wspólnie wypracowanym decyzjom. W tym rozdziale przyjrzymy się przyczynom współpracy państw, ich formom i skutkom.

Na zdjęciu w tle widoczny gmach Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. Przed nim wysokie maszty i flagi państw Unii Europejskiej i samej Unii. Na pierwszym planie scena. Na scenie czworo ludzi. Wokół sceny tłumy ludzi.

Unia Europejska to przykład najdalej na świecie posuniętej międzynarodowej integracji polityczno-gospodarczej

Już wiesz

 • jak wygląda współczesna mapa polityczna świata;

 • gdzie na świecie leżą regiony wysoko rozwinięte, a gdzie rozwijające się;

 • na czym polega globalizacja.

Nauczysz się

 • wyjaśniać, czym jest integracja państw;

 • wyjaśniać, dlaczego państwa dążą do integracji;

 • przedstawiać negatywne aspekty integracji;

 • wymieniać ważne ugrupowania integracyjne.

1. Czym jest integracja?

Ani zasoby naturalne, ani ludzkie nie są rozmieszczone równomiernie. Społeczeństwa wyrastają z odmiennych kręgów kulturowych, mają różne priorytety, dzieje i doświadczenia. Chcąc się rozwijać, uzyskiwać deficytowe dobra, rozszerzyć rynki na swoje towary, nawiązują między sobą współpracę. W najprostszej postaci jest to porozumienie dwóch krajów. Często zdarza się jednak, że współpracę podejmuje kilka, a nawet kilkanaście państw. Jako grupa zyskują więcej – ich współpraca się poszerza, czasem pogłębia. Dodatkowo, występując razem, są silniejsi w rozmowach z potęgami gospodarczymi i politycznymi.
Właśnie dlatego powstają gospodarcze organizacje integracyjne. Integracja oznacza zacieśnianie przez państwa przede wszystkim współpracy ekonomicznej, choć ona nie byłaby możliwa bez współpracy politycznej. Minusem, jak w każdej organizacji, jest rezygnacja z części niezależności – państwo członkowskie musi podporządkować się wspólnym decyzjom, nawet jeśli było im przeciwne.
Duża liczba ugrupowań integracyjnych na świecie świadczy o przewadze zalet integracji nad jej wadami.

Ilustracja przedstawia mapę Afryki. Wody zaznaczono kolorem niebieskim. Opisano nazwy państw.Na mapie za pomocą ośmiu kolorów oznaczono państwa członkowskie wspólnot gospodarczych. Kolory rozłożone są nierównomiernie, w wielu miejscach występują wielokolorowe paski, co oznacza, że dane państwo jest członkiem wielu organizacji. Mapa pokryta jest równoleżnikami i południkami. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co dziesięć stopni.Po lewej stronie mapy objaśniono kolory użyte na mapie. Na mapie przedstawiono następujące organizacje: CEN-SAD – Wspólnota Państw Sahelu i Sahary, COMESA – Wspólny Rynek Afryki Wschodniej I Południowej, EAC – Wspólnota Wschodnioafrykańska, ECCAS – Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej, ECOWAS – Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, IGAD – Międzyrządowe Porozumienie na rzecz Rozwoju, SADC – Południowoafrykańska Wspólnota na rzecz Rozwoju, UMA – Arabska Unia Maghrebu.

Do 2028 roku ma powstać Afrykańska Wspólnota Gospodarcza (ang. African Economic Community, AEC), której zadaniem będzie koordynacja działań regionalnych wspólnot ekonomicznych w celu redukcji wysokich kosztów handlu

2. Stopnie integracji

Najczęściej wyróżnia się 5 stopni integracji gospodarczej.

 • Najniższy – strefa wolnego handlu – gwarantuje swobodę przepływu towarów między krajami członkowskimi, czyli brak ceł i ograniczeń. Natomiast każdy z krajów określa własną politykę handlową wobec państw spoza organizacji.

 • Jeżeli państwa uzgodnią wspólną politykę celną, to osiągną wyższy stopień integracji – unię celną.

 • Kolejny stopień – wspólny rynek – oznacza dodatkowo swobodę przepływu ludzi, kapitału, usług i informacji.

 • Unia gospodarcza to kolejny stopień integracji. Jej podstawową cechą jest wspólna polityka finansowa, w tym dotycząca podatków czy waluty. Na tym etapie pojawiają się ponadnarodowe instytucje koordynujące lub zarządzające, np. bank centralny emitujący i kontrolujący wspólną walutę.

 • Najbardziej zaawansowaną formą integracji jest unia polityczna ze wspólnym rządem. Państwa redukują swą podmiotowość, ponieważ decyzje podejmowane są w imieniu wszystkich członków przez ponadpaństwowe instytucje.

  Na ilustracji stopnie integracji gospodarczej. Schemat zawiera pięć stopni integracji gospodarczej w postaci kolorowych kwadratów i prostokątów wpisanych jeden w drugi. W środku najmniejszy, najniższy stopień – strefa wolnego handlu, dalej – unia celna, kolejno – wspólny rynek, unia gospodarcza i unia polityczna – największy, skrajny kwadrat.

  Nazwa organizacji nie zawsze odpowiada poziomowi integracji

   

Polecenie 1

Która forma integracji jest twoim zdaniem najkorzystniejsza? Przedstaw argumenty.

3. NAFTA

NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) – Północnoamerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu funkcjonuje od 1994 roku. Łączy Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk. Dzięki niemu znacząco wzrosły obroty handlowe między państwami członkowskimi. Sztandarowymi przykładami inwestycji wspomagającymi rozwój Meksyku są maquiladoras – montownie korzystające z amerykańskich surowców i technologii oraz meksykańskich pracowników. Amerykanie i Kanadyjczycy zyskują tańsze produkty, Meksykanie mają pracę i dochody.
Negatywnym skutkiem współpracy jest napływ do Meksyku subsydiowanej żywności z USA, co destabilizuje lokalny rynek rolny. Porozumienie nie zmniejszyło różnic w dochodach i poziomie życia między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, czego rezultatem jest intensywna nielegalna emigracja na północ.

Na zdjęciu szwalnia odzieży. W wysokiej betonowej hali rzędy wysokich stołów. Pod sufitem oświetlenie. Na stołach tkaniny dżinsowe i białe. Kobiety stoją przy stołach i składają produkty. W tle niższe stoły, maszyny do szycia, szwaczki szyją.

Szwalnia odzieży w jednym z przygranicznych miast w północnym Meksyku

4. Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej zaczęła się w 1952 roku wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która w 1957 roku przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Początkowo tworzyło ją 6 państw: Francja, Włochy, Niemcy (Zachodnie), Belgia, Luksemburg i Holandia. Sukces wspólnego rynku spowodował, że wstępowały do niego kolejne państwa. Jednocześnie pogłębiała się integracja. Zyskiwał na znaczeniu parlament europejski, obecnie wybierany w głosowaniu powszechnym, pojawiły się ponadnarodowe instytucje, jak Europejski Bank Centralny. Konsekwencją było wprowadzenie w części państw wspólnej waluty. Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw.

Polecenie 2

Sprawdź w dowolnym źródle informacji, w ilu językach muszą ukazywać się dokumenty Unii Europejskiej. Czy twoim zdaniem ta liczba ma znaczenie dla funkcjonowania unii?

Ilustracja przedstawia mapę Europy. Wody zaznaczono kolorem lekko niebieskim. Na mapie kolorem niebieskim zaznaczono państwa członkowskie Unii Europejskiej i opisano ich nazwy. Są to: Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Austria, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Dania, Szwecja, Finlandia, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr. Mapa pokryta jest równoleżnikami i południkami. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co dziesięć stopni.

Unię Europejską tworzy 28 państw

Celem UE w XXI wieku jest działanie na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, rozpowszechniania europejskich wartości przy zachowaniu różnorodności kulturowej.
Członkostwo w Unii przynosi wymierne korzyści. Obszary słabiej rozwinięte otrzymują pomoc z funduszy – regionalnego i strukturalnego. Za te pieniądze modernizuje i buduje się drogi, porty, oczyszczalnie ścieków, finansuje zakup sprzętu badawczego, organizuje szkolenia. Rolnicy otrzymują dopłaty do produkcji albo do posiadanej ziemi. Tradycyjne wyroby regionalne są chronione i nie mogą być produkowane pod swoją nazwą w dowolnym miejscu. Uczniowie i studenci uczestniczą w licznych programach międzynarodowych wymian.
Przepisy prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z unijnymi. To wymusza wysokie standardy dotyczące praw socjalnych, społecznych, kulturowych, politycznych, edukacji czy ochrony zdrowia.
Jednolite przepisy ułatwiają współpracę firm, wspólna waluta zmniejsza koszty prowadzenia międzypaństwowej działalności gospodarczej, regulacje wymuszają wysoką jakość wyrobów. Gdy pojawiają się spory, rozstrzyga je unijny trybunał sprawiedliwości.

Na zdjęciu biała tablica z herbem Wrocławia i flagą Unii Europejskiej z napisem: Gmina Wrocław, projekt poprawa jakości wody we Wrocławiu o wartości sto dziewięćdziesiąt jeden i osiem dziesiątych miliona euro został zrealizowany w latach dwa tysiące jeden – dwa tysiące dziesięć, w tym jego koszty kwalifikowane wyniosły sto osiem i cztery dziesiąte miliona euro przy pięćdziesięcio sześcio procentowym wsparciu finansowym z funduszu spójności. Projekt ten, współfinansowany przez przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Tablica dokumentująca pomoc finansową Unii Europejskiej

Krytycy Unii wskazują na rozbudowaną biurokrację, niemoc decyzyjną, konieczność opłacania składek, utratę suwerenności, szkodliwe przepisy, działania przeciw chrześcijaństwu itp.

Ciekawostka

W Europejskim Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych zarejestrowanych jest 36 polskich produktów, m.in. fasola korczyńska, karp zatorski i oscypek.

Na zdjęciu różne rodzaje oscypków ułożone na stole i udekorowane liśćmi bukszpanu. Ser w postaci wrzecionowatych bloków ze zdobieniami.

Przykład produktu pochodzącego z Polski zarejestrowanego w Europejskim Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych

5. Inne organizacje

Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) to wbrew nazwie jedynie unia celna zrzeszająca Brazylię, Argentynę, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Boliwia jest w trakcie ratyfikacji. Pozostałe kraje są członkami stowarzyszonymi. Organizacja chce stworzyć warunki dla równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych, by umożliwić wolną i równą konkurencję na rynku. Od powstania w 1991 roku obroty handlowe wewnątrz organizacji wzrosły 9‑krotnie, choć trzeba pamiętać, że prawie połowa z nich to wymiana brazylijsko‑argentyńska. Docelowo MERCOSUR ma przekształcić się we wspólny, wolny rynek.

Specyficzną formą współpracy jest APEC – Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku. Sama definiuje się jako forum gospodarcze. W forum uczestniczy 21 państw stanowiących 40% ludności świata, mających ponad 40% udziału w globalnym handlu i wytwarzających ponad 50% światowego PKB. Wskutek obniżenia barier handlowych, zmniejszenia kosztów prowadzenia biznesu wymiana towarowa pomiędzy państwami członkowskimi wzrosła ponad 5‑krotnie. Do 2015 roku w regionie ma być powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu, co znacząco wpłynie na rozwój ekonomiczny i społeczny.

Ilustracja przedstawia mapę świata. Wody zaznaczono kolorem niebieskim. Opisano oceany.Na mapie za pomocą kolorów (żółty, niebieski, czerwony) oznaczono odpowiednio państwa członkowskie APEC, NAFTA i MERCOSUR. W Ameryce Północnej przeplata się kolor żółty i niebieski – APEC i NAFTA, na prawie całym obszarze Ameryki Południowej jest kolor czerwony – MERCOSUR, Federacja Rosyjska i Chiny oraz Wschodnia część Azji, Archipelag Malajski i Australia pokryte są kolorem żółtym – APEC. Wszystkie państwa będące członkami wymienionych organizacji opisano.Mapa pokryta jest równoleżnikami i południkami. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co dwadzieścia stopni.Po lewej stronie mapy objaśniono kolory użyte na mapie.

 

Ścisła współpraca pomiędzy państwami nie dotyczy tylko polityki i gospodarki. Dzięki Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu sportowcy rywalizują według jednakowych reguł i przepisów w zawodach sportowych z igrzyskami olimpijskimi włącznie.

Światowy Związek Pocztowy umożliwia przesyłanie listów i paczek według jednakowych zasad na całym świecie. Z kolei UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) przyczynia się do współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Dzięki niej mamy na przykład Listę Światowego Dziedzictwa.

Ciekawostka

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma 204 członków, więcej niż ONZ.

Podsumowanie

 • Integracja oznacza zacieśnianie współpracy między państwami.

 • Integracja dotyczy najczęściej współpracy ekonomicznej i politycznej, ale są organizacje koncentrujące się na kulturze, nauce czy sporcie.

 • Integracja ekonomiczna ma 5 stopni zaawansowania:

  • strefa wolnego handlu,

  • unia celna,

  • wspólny rynek,

  • unia gospodarcza,

  • unia polityczna.

 • NAFTA jest przykładem strefy wolnego handlu, MERCOSUR – unii celnej, a Unia Europejska – unii gospodarczej.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-03-14)
Wyświetleń: 44 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki