Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

GEOLOGICZNA PRZESZŁOŚĆ POLSKI

Geologiczna przeszłość Polski

Współczesny wygląd naszej planety kształtował się przez miliardy lat. W skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni nieustannie zachodziły i zachodzą przemiany – zarówno gwałtowne, np. trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, jak i powolne, np. wietrzenie skał czy ruchy masowe.

Zalesione wzgórze wulkanu Ostrzyca.

Ostrzyca na Pogórzu Kaczawskim – wzgórze będące pozostałością wygasłego wulkanu

Już wiesz

 • jakie formy ukształtowania terenu występują w Polsce;

 • co to jest skała i skorupa ziemska;

 • że skały dzielone są na luźne, zwięzłe i lite (ze względu na spoistość);

 • jakie główne skały występują w najbliższej okolicy.

Nauczysz się

 • wyjaśniać, jak powstają wybrane typy skał;

 • odtwarzać geologiczne dzieje Ziemi na podstawie rozmieszczenia różnych skał;

 • odczytywać z mapy geologicznej główne rodzaje skał występujących w Polsce, ich wiek i ułożenie;

 • wymieniać główne jednostki tektoniczne Polski;

 • opisywać w kolejności chronologicznej najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Polski.

1. Skały i ich historia

Skorupa ziemska zbudowana jest z różnego rodzaju skał. Biorąc pod uwagę sposób powstania, skały dzielimy na trzy grupy: magmowe, osadowe i metamorficzne(przeobrażone).

Polecenie 1

Korzystając z informacji zawartych w powyższym schemacie, odpowiedz na pytania:

 • Które skały magmowe powstają szybciej – głębinowe czy wylewne?

 • Czym różni się piasek od piaskowca?

 • Które skały okruchowe mają drobniejsze ziarna – iły czy muły?

 • Czym różni się węgiel brunatny od torfu?

 • Jakimi dwoma sposobami mogą powstawać wapienie?

 • Z których skał – magmowych czy osadowych – mogą tworzyć się skały metamorficzne?

W skałach spotkać można ślady rozmaitych organizmów – często takich, które już dawno wyginęły. Jeśli wiadomo, że dany organizm żył na Ziemi w określonym czasie i jego szczątki zostaną znalezione w skałach w określonym miejscu, to takie znalezisko niesie ze sobą informację o warunkach naturalnych, jakie panowały w danym miejscu i czasie. Takie ślady dawnego życia na naszej planecie nazywamy skamieniałościami. Szczególnie ważne znaczenie mają skamieniałości przewodnie, które są śladami organizmów żyjących w krótkim czasie geologicznym i szeroko rozprzestrzenionych na Ziemi.

Na podstawie badań skał i skamieniałości występujących w różnych warstwach skał odtworzono historię wydarzeń mających ogromne znaczenie w procesie kształtowania się skorupy ziemskiej. Całe dzieje Ziemi podzielono w czasie na ery, które trwały wiele milionów lat. Poszczególne ery podzielono na krótsze okresy, a te z kolei na epoki.

Ważniejsze skamieniałości w dziejach Ziemi

 

Polecenie 2

Jakie trzy skamieniałości przewodnie prezentuje powyższy schemat? Z których okresów i er one pochodzą?

2. Budowa geologiczna Polski

Skały w skorupie ziemskiej są zazwyczaj ułożone warstwami. Podstawowa zasada jest taka, że skały starsze zalegają głębiej, a skały młodsze płycej. Choć oczywiście zdarzają się tu odstępstwa, np. w fałdach, uskokach, nasunięciach i innych deformacjach warstw skalnych. Na mapach, profilach, schematach i innych rysunkach skały starsze zazwyczaj oznacza się kolorami ciemniejszymi, a skały młodsze jaśniejszymi.

Przekrój terenu pokazujący ogólne ułożenie warstw skalnych od najmłodszych (najjaśniejszych) na górze po najstarsze (najciemniejsze) na dole. Wskazane odchylenia od tego stanu w postaci fałdów (w tym fałdu obalonego), uskoków, nasunięć itp. Na górze jaśniejsze kolory, a na dole ciemniejsze; po bokach trochę płaskiego terenu z płaskimi warstwami skał.

Skały zalegają pod ziemią najczęściej jako warstwy, które mogą być różnie uformowane

Polecenie 3

W okolicy twojego miejsca zamieszkania występują różne skały. Z poniższej mapy odczytaj, które skały są charakterystyczne dla tego obszaru. Zakwalifikuj je do odpowiednich rodzajów skał. Sporządź w zeszycie odpowiednią notatkę na ten temat.

Ilustracja przedstawia mapę Polski . Na mapie kolorami zaznaczono rodzaje skał i ich wiek. Większą część obszaru Polski pokrywa kolor żółty, który obrazuje występowanie najmłodszych skał ery kenozoiku – iłów, mułków, żwirów, węgli brunatnych, łupków ilastych , mułowców i piaskowców, andezytów i cieszynitów. Na południu oznaczono kolor niebieski i zielony obrazujący występowanie wapieni, dolomitów, margli i piaskowców z ery mezozoiku. Najstarsze skały pochodzące z ery prekambryjskiej i paleozoicznej występują w rejonie Sudetów. Czerwonymi kropkami zaznaczono miasta wojewódzkie. Opisano rzeki. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co jeden stopień. Po lewej stronie mapy w legendzie umieszczono w pionie dwanaście kolorowych prostokątów, które opisano nazwami skał. Wydzielono pięć er i czternaście okresów.

 

Objaśnienia do mapy
Stratygrafia – dział geologii zajmujący się klasyfikacją skał ze względu na ich wiek i ułożenie.
Litologia – dział geologii zajmujący się występowaniem poszczególnych rodzajów skał.

Polecenie 4

Korzystając z mapy powyżej, porównaj litologię oraz stratygrafię Karpat i Sudetów. Wyjaśnij podstawowe różnice w budowie geologicznej tych gór: Kiedy one powstawały i jakie skały je tworzą?

Polecenie 5

Z której ery pochodzą skały dominujące w pasie wyżyn? Jakiego rodzaju są to skały?

Ciekawostka

Najstarsze skały w Polsce występują prawdopodobnie w sudeckich Górach Sowich. Są to gnejsy, których wiek do niedawna szacowano nawet na 4,5 mld lat. To wtedy lawa zaczynała powoli zastygać i tworzyła się skorupa ziemska. Jednak najnowsze badania wskazują, że sowiogórskie gnejsy mogą być młodsze i liczyć „tylko” ok. 1 mld lat.

Gnejs z Gór Sowich – prawdopodobnie najstarsza skała w Polsce

 

Znajomość budowy geologicznej pozwala człowiekowi na różnorodne działania w życiu codziennym, np.:

 • czerpanie wody z ujęć podziemnych,

 • wydobycie bogactw mineralnych,

 • prawidłowe wznoszenie budowli.

Znajomość budowy geologicznej pomaga też wskazać powiązania i zależności występujące w przyrodzie: skała – gleba – woda – roślinność – zwierzęta. Przykładem może być obszar Nizin Środkowopolskich i Pojezierzy pokryty w wielu miejscach czwartorzędowymi piaskami polodowcowymi. Na nich powstały mało urodzajne gleby bielicowe porośnięte głównie przez lasy iglaste, a w nich rozwinęła się określona roślinność oraz swoisty świat zwierzęcy.

Polecenie 6

Podaj przykłady z okolic twojego miejsca zamieszkania:

 • wykorzystania przez człowieka znajomości budowy geologicznej terenu;

 • związków i zależności między rodzajem skał a innymi składnikami środowiska przyrodniczego.

*Budowa geologiczna Polski jest konsekwencją naszego położenia w Europie Środkowej na styku wielkich jednostek geologicznych kontynentu:

 • strefy młodego fałdowania alpejskiego,

 • strefy starych fałdowań paleozoicznych (kaledonidy, hercynidy),

 • platformy prekambryjskiej.

  Ilustracja przedstawia mapę Europy. Na mapie kolorami zaznaczono osiem głównych jednostek tektonicznych. Jednostki opisano. Największą część Europy zajmuje oznaczona kolorem czerwonym platforma wschodnioeuropejska, kolorem zielonym oznaczono fałdowania kenozoiczne – Alpy, Karpaty, Apeniny, Góry Dynarskie, Pireneje i Góry Betyckie. Kolorem pomarańczowym oznaczono platformę paleozoiczną – platformę zachodnioeuropejską. Pozostałe kolory obrazujące inne jednostki tektoniczne występują na mapie na mniejszych obszarach i są rozmieszczone nierównomiernie. Największa z nich to tarcza prekambryjska w postaci tarczy bałtyckiej (kolor ciemnobrązowy), dalej obszary fałdowań wczesnopaleozoicznych – Góry Skandynawskie oraz góry na terenie Irlandii i środkowej i północnej Wielkiej Brytanii (kolor ciemnoróżowy). Cała Islandia pokryta jest kolorem filetowym, który oznacza skały wulkaniczne pochodzenia mezozoicznego i kenozoicznego. Kolor jasnobrązowy oznacza fałdowania późnopaleozoiczne, czyli hercyńskie. Tym kolorem zaznaczone są m.in.: Masyw Iberyjski i Góry Kantabryjskie na Półwyspie Iberyjskim, Masyw Armorykański na terenie północno-zachodniej Francji, oraz Ardeny i góry Harz. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co dziesięć stopni. Po prawej stronie mapy w legendzie umieszczono w pionie osiem kolorowych prostokątów, które opisano nazwami jednostek tektonicznych.

   

   

Rozległa prekambryjska platforma wschodnioeuropejska „zahacza” o północno‑wschodnią część Polski. Krawędź tej platformy, zwana strefą Tornquista‑Teisseyre’a (strefa T‑T), rozciąga się od okolic Koszalina po Tomaszów Lubelski. Stare prekambryjskie skały magmowe i metamorficzne przykryte są tam pokrywą płasko zalegających skał osadowych z późniejszych okresów.
Na strefę fałdowań paleozoicznych składają się u nas Sudety wraz z blokiem przedsudeckim, Góry Świętokrzyskie oraz niecka górnośląska. Obszar od tych gór po platformę wschodnioeuropejską to tzw. paleozoiczna platforma zachodnioeuropejska, która obejmuje stare utwory fałdowe przykryte osadami młodszymi, lekko sfałdowanymi pod koniec mezozoiku. Należą do nich:

 • wał środkowopolski,

 • niecka brzeżna i niecka szczecińsko‑miechowska,

 • monoklina przedsudecka.

Obecnie jednostki te pokryte są utworami kenozoicznymi.
Strefa fałdowania alpejskiego w naszym kraju to Karpaty oraz położone na północ od nich zapadlisko przedkarpackie.

Ilustracja przedstawia mapę Polski. Na mapie kolorami zaznaczono główne jednostki tektoniczne, a liniami – uskoki i nasunięcia. Jednostki tektoniczne układają się pasami przebiegającymi z północnego wschodu na południowy zachód. Wyjątkiem są Karpaty i Zapadlisko Przedkarpackie, które przebiegają równoleżnikowo. Największą część obszaru Polski pokrywa kolor czerwony – platforma prekambryjska na północnym wschodzie. Dalej jest platforma zachodnioeuropejska, blok przedsudecki i Sudety. Na mapie opisano nazwy głównych jednostek tektonicznych i drugorzędnych jednostek w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej (obniżenia i wyniesienia). Czerwonymi kropkami zaznaczono miasta wojewódzkie i opisano je. Opisano rzeki. Opisano nazwy państw sąsiadujących. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co jeden stopień. Po lewej stronie mapy w legendzie umieszczono w pionie dwanaście kolorowych prostokątów, które opisano nazwami głównych jednostek tektonicznych.

 

Polecenie 7

*Odczytaj z mapy nazwy największych jednostek tektonicznych Polski i opisz ich położenie. Odczytaj nazwę jednostki tektonicznej, powyżej której znajduje się twoja miejscowość.

3. Geologiczna historia Polski

Obecnie na północy Polski jest morze, a na południu góry. Jednak nie zawsze tak było. Przez wiele milionów lat zmieniało się ukształtowanie skorupy ziemskiej oraz rozmieszczenie lądów i oceanów. Zmieniał się też klimat, a tym samym roślinność. Krajobrazy dzisiejszych obszarów Polski były różne w zależności od ery.

fullscreen

 

Polecenie 8

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na następujące pytania:

 • Jaki klimat najczęściej panował na obszarze Polski w dawnych erach?

 • Który okres był najzimniejszy?

 • W czasie której ery występowały u nas największe zalewy morskie?

Najważniejsze wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski w poszczególnych erach przedstawia poniższa tabela.

W galerii cztery plansze. Na każdej opisana jedna era, podział na okresy, charakterystyczne skały lub złoża oraz formacje powstałe w tamtym czasie.

 

W galerii cztery plansze. Na każdej opisana jedna era, podział na okresy, charakterystyczne skały lub złoża oraz formacje powstałe w tamtym czasie.

 

W galerii cztery plansze. Na każdej opisana jedna era, podział na okresy, charakterystyczne skały lub złoża oraz formacje powstałe w tamtym czasie.

 

W galerii cztery plansze. Na każdej opisana jedna era, podział na okresy, charakterystyczne skały lub złoża oraz formacje powstałe w tamtym czasie.

 

Polecenie 9

Wydrukuj poniższą tabelę i wpisz w każdą z pustych komórek po jednym ważniejszym wydarzeniu z geologicznych dziejów Polski. Skorzystaj z informacji zdobytych podczas lekcji, a także z innych źródeł (encyklopedie, słowniki, Internet).
Jeśli zabraknie ci czasu na lekcji, dokończ wypełnianie tabeli w domu.

Pobierz

Na ilustracji kolorowa tabela z podziałem na ery, okresy i epoki. W ostatniej kolumnie najważniejsze wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski.

 

Podsumowanie

 • Wydarzenia z przeszłości geologicznej zadecydowały o rodzajach skał i ich ułożeniu w skorupie ziemskiej.

 • Skały powstawały w różnych erach, tworzyły się w różnych miejscach i w różnych warunkach środowiskowych. Dlatego ich skład oraz budowa dostarczają informacji o czasie ich powstania. Ułożenie warstw skalnych pozwala odtworzyć kolejność wydarzeń geologicznych na Ziemi. Ważnych informacji dostarczają też skamieniałości.

 • Skały starsze na ogół zalegają głębiej, a skały młodsze płycej.

 • Procesy zachodzące w przeszłości geologicznej przyczyniły się do powstania m.in. złóż różnorodnych surowców mineralnych, np. rud metali, surowców energetycznych i skalnych.

 • Znajomość budowy geologicznej Polski może być przydatna zarówno w życiu codziennym, jak i w gospodarce.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-03-20)
Wyświetleń: 116 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki