Witaj, Gość
Główna » 2019 » Sierpień » 26 » OCHRONA ZADRZEWIEŃ
9:32 PM
OCHRONA ZADRZEWIEŃ

Zadrzewienia stanowią ostoję różnorodności biologicznej, są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, zarówno w krajobrazie półnaturalnym, jak i antropogenicznym. Przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi, ponieważ kształtują warunki wodne i mikroklimatyczne, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne otoczenia. Ponadto zadrzewienia pełnią ważną funkcję społeczną i kulturową. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich kondycję, sadzić nowe nasadzenia, które zastąpią obumierające drzewa oraz wyjaśniać wartość zadrzewień rosnących wokół nas.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera przepisy mające na celu ochronę drzew i krzewów w rozdziale 4. pod nazwą „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, dotyczące m.in. zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wykonywania nasadzeń zastępczych, czy przycinania gałęzi.
Dodatkowo, informacje na temat procedury usuwania drzew i krzewów na podstawie zgłoszenia lub zezwolenia, np. co powinien zawierać wniosek i jaki jest czas oczekiwania na zezwolenie, można znaleźć w serwisie obywatel.gov.pl.
W przypadku pytań dotyczących usuwania drzew i krzewów, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do urzędu gminy. Sprawy dotyczące zieleni gminnej i zadrzewień należą bowiem do zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ze względu na powagę tematu oraz liczne pytania w tym zakresie, poniżej można znaleźć opis wybranych zagadnień.

ZEZWOLENIA

Kto wydaje zezwolenie?

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane są przez:

 • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków),
 • starostę (w przypadku nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu),
 • marszałka województwa (w przypadku nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu).

Dodatkowo ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe drzew przydrożnych, zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kiedy można usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia?

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:

 • drzew lub krzewów owocowych (zwolnienie nie dotyczy rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni);
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew),
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów z tzw. ogrodów przydomowych, tj. które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tej sytuacji drzewa są usuwane na podstawie zgłoszenia,

Zamiar usunięcia drzewa (którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody) należy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków. Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć. Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

1. lokalizacji drzewa:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska    w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, należy zwrócić się z zapytaniem do urzędu gminy.

 

Czy istnieją jeszcze inne ograniczenia w usuwaniu drzew i krzewów?

Przy usuwaniu drzew i krzewów należy mieć na uwadze także inne przepisy prawne. Dotyczy to sytuacji gdy drzewo lub krzew, np.:

 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów
  • w sytuacji gdy nie jest możliwe zachowanie drzewa konieczne jest uzyskanie zezwolenia, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);
   Więcej informacji: Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa
 • jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:
  • parku narodowego,
  • rezerwatu przyrody,
  • obszaru Natura 2000 – jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,
  • parku krajobrazowego – jeżeli są to zadrzewienia śródpolne, nadwodne lub przydrożne,
  • obszarze chronionego krajobrazu – jeżeli są to zadrzewienia śródpolne, nadwodne lub przydrożne,
  • stanowiska dokumentacyjnego,
  • użytku ekologicznego,
  • zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
   Więcej informacji: Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione
 • rośnie na nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;
  Więcej informacji: Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków

OPŁATY

W jaki sposób obliczana jest opłata?

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Kiedy nie trzeba ponosić opłat?

Nie pobiera się opłat za:

 • usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanych na podstawie zgłoszenia);

Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 • usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – dotyczy pozostałych gatunków drzew.Dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach to zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2.

Dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach to zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2.

Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

USUWANIE GAŁĘZI

Czy można ogławiać drzewa?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie można usunąć więcej gałęzi niż 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.Koronę można jednak zmniejszyć w większym zakresie, jeśli cięcia mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu w koronie drzewa, np. charakterystycznych wierzb głowiastych;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Przepis ten ma na celu ochronę drzew poprzez zachowanie ich korony niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drzewa. W innym razie drzewa byłyby w znacznym stopniu osłabione, co mogłoby doprowadzić do ich obumarcia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% uznawane jest za zniszczenie drzewa.

KARY

Co podlega karze i w jakiej wysokości?

Karze podlega usunięcie drzew lub krzewów:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,
 • usunięcie drzew lub krzewów bez dokonania wymaganego zgłoszenia,
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
 • zniszczenie drzew.

Kara wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Karze podlega także uszkodzenie drzewa poprzez usunięcie powyżej 30% całej korony w sposób niedozwolony. Ustalona jest ona w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa.

SKARGI

Do kogo złożyć skargę w sprawie drzew i krzewów?

Sprawa Organ właściwy Podstawa prawna
Skargi w zakresie ochrony zadrzewień

Rada gminy/miasta/dzielnicy
- jeśli skarga dotyczy działalności wójta, burmistrza, prezydenta lub ewentualnie burmistrza dzielnicy

Rada powiatu
- skarga na działalność starosty

Sejmik województwa
- skarga na działalność marszałka województwa

Generalny Konserwator Zabytków
- skarga na działalność wojewódzkiego konserwatora zabytków

art. 229 Kodeks postępowania administracyjnego
Skargi w sprawie wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Samorządowe kolegium odwoławcze/Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- jeżeli skarżący żąda stwierdzenia nieważności decyzji z urzędu

Organ, który wydał decyzję
- jeżeli skarżący żąda wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji z urzędu

art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego

DODATKOWE INFORMACJE

Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą? (dotyczy art. 83f ust. 1 pkt 3a)

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione

Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków

Wycinka drzew lub krzewów na terenie wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wycinka drzew lub krzewów

Opis zmiany przepisów w 2017 roku dotyczących usuwania drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.

Ponadto 17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). Zmieniła się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat.

Główne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

Przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów obowiązujące:
do 16 czerwca 2017 r. od 17 czerwca 2017 r.
Usunięcie drzew w pasie drogowym nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska Usunięcie drzew w pasie drogowym podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków i w przypadku braku sprzeciwu tego organu.Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.
Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Przepis uchylony.
Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 83f ust. 1 ustawy.
Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia.
Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności ponoszenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Przepis uchylony.
Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 86 ust. 1 ustawy.

 

Wyświetleń: 48 | Dodał: kolo | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
Kalendarz
«  Sierpień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 Statystyki