Witaj, Gość
Główna » 2019 » Sierpień » 26

Zadrzewienia stanowią ostoję różnorodności biologicznej, są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, zarówno w krajobrazie półnaturalnym, jak i antropogenicznym. Przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi, ponieważ kształtują warunki wodne i mikroklimatyczne, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne otoczenia. Ponadto zadrzewienia pełnią ważną funkcję społeczną i kulturową. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich kondycję, sadzić nowe nasadzenia, które zastąpią obumierające drzewa oraz wyjaśniać wartość zadrzewień rosnących wokół nas.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera przepisy mające na celu ochronę drzew i krzewów w rozdziale 4. pod nazwą „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, dotyczące m.in. zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wykonywania nasadzeń zastępczych, czy przycinania gałęz ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 169 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Remonty „z głową”

Jak przeprowadzić prace modernizacyjne zgodnie z prawem, a jednocześnie bezpiecznie dla towarzyszących ludziom gatunków ptaków i nietoperzy?

1. Zaplanuj prace na czas, który będzie bezpieczny dla ptaków lub nietoperzy

To jest szczególnie ważne. W zależności od planowanego zakresu robót, część z nich, a nawet całość, można zrealizować w czasie, który będzie bezpieczny dla ptaków lub nietoperzy. Prac remontowych zwykle nie planuje się z dnia na dzień, więc warto uwzględnić, że w remontowanym budynku mogą mieszkać chronione zwierzęta.

2. Dowiedz się czy i jakie gatunki zwierząt zamieszkują budynek oraz czy są w nim miejsca, które w przyszłości mogą zostać przez nie zajęte

Planując wcześniej prace remontowe można w odpowiedniej porze roku (w okresie rozrodu ptaków i nietoperzy czy okresie zimowania nietoperzy) dokonać tzw. inwentaryzacji przyrodniczej. Powinna być ona wykonana przez osobę z wiedzą z zakresu biologii ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 164 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi. Celem tej ochrony jest także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Zadania polegające na ochronie ostoi i stanowisk roślin lub grzybów albo ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt mogą być realizowane przez tworzenie stref ochrony.

Gatunki chronione
Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków, określają następujące rozporządzenia:

Wyświetleń: 119 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Działając zgodnie z myślą art. 2 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, który stanowi – „konwencje stosuje się do całego terytorium Stron i.. […] obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie” oraz zważywszy na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu bę ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 109 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

 

Europejska Konwencja Krajobrazowa została sporządzona we Florencji 20 października 2000 r. Jest jedynym aktem międzynarodowym w całości dedykowanym tematyce krajobrazu. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 27 września 2004 r., a weszła w życie 1 stycznia 2005 r.

Celem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, specjalistów i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również odznaczających s ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 123 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, została podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971 r. Dotychczas ratyfikowało ją 169 państw, które wyznaczyły 2293 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 16 polskich obszarów. Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978 r.

Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Działania te stanowią wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Zgodnie z Konwencją obszarami wodno-błotnymi są ...tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 164 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Konwencja Berneńska

2019-05-13
 

Dzika flora i fauna odgrywa pierwszorzędną rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej, która stanowi naturalne dziedzictwo o wartości przyrodniczej, estetycznej, naukowej, kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej. Dlatego dzika przyroda powinna być zachowana by przekazać ją przyszłym pokoleniom.

... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 167 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego (art. 5 pkt 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody). Zezwolenie takie wydaje się na wniosek, który zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
 • wskazanie położenia ośrodka;
 • opis pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt;
 • wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i rehabilitowane w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzeni ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 163 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Inwazyjne gatunki obce sprowadzone lub rozprzestrzenione poza swoimi naturalnymi siedliskami, oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności. Od XVII wieku inwazyjne gatunki obce przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.

Problem inwazyjnych gatunków obcych stale narasta, głównie z powodu rozwoju globalnego handlu, transportu ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 173 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

 1. parki narodowe,
 2. rezerwaty przyrody,
 3. parki krajobrazowe,
 4. obszary chronionego krajobrazu,
 5. obszary Natura 2000,
 6. pomniki przyrody,
 7. stanowiska dokumentacyjne,
 8. użytki ekologiczne,
 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody jest ważnym elementem realizacji celów ochrony przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią praktykę krajowej ochrony przyrody. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.

Zestawienie form ochrony przyrody w Polsce

... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 171 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni całkowitej 322 575 km². Obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi) wynosi 311 888 km², natomiast powierzchnia morskich wód wewnętrznych 2005 km², a morza terytorialnego 8682 km². Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej w województwie łódzkim. Najdalej na północ wysunięty kraniec Polski (54º50' N) to przylądek Rozewie, na południe (49º00' N) szczyt Opołonek w Bieszczadach, na zachód (14º07' E) kolano Odry koło Cedyni, a na wschód (24º09' E) kolano Bugu koło Strzyżowa.

Ponad połowa obszaru - aż 54% leży w dorzeczu Wisły, 33,9% - Odry, 0,8% - Niemna, 11% - rzek pobrzeża Morza Bałtyckiego. Polska jest krajem nizinnym, gdzie średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 173 m. Najniżej położony punkt - 1,8 m p.p.m. znajduje się na zachód od miejscowości Rączki Elbląskie, natomiast najwyżej położonym punktem są Rysy, które znajdują się na pozio ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 195 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Naukowcy poznali i opisali niespełna dwa miliony gatunków roślin i zwierząt, podczas gdy na Ziemi żyje przypuszczalnie około dziesięć milionów. Wynika z tego, że co najmniej 80% z nich nie ma nawet nazwy. Te liczby pokazują jak wygląda różnorodność biologiczna, czyli mnogość i rozmaitość form, jakie może przybierać ożywiona materia.

Zróżnicowanie form organizmów żywych wynika z ich przystosowania się do środowiska przyrodniczego, w którym żyją. Przekazywanie cech kolejnym pokoleniom zapewnia przetrwanie gatunków. Dzięki nieustającej ewolucji możemy podziwiać bogactwo odmian i form. W procesie ewolucji przyroda wytwarza różnorodność i ją podtrzymuje. Natomiast ciągłe wykształcanie się osobników o nowych cechach i ich nowych kombinacjach zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania gatunków w przypadku kolejnych zmian w środowisku.

Różnorodność biologiczna jest więc szczególną wartością całej żywej przyrody. Można ją określić jako rozmaitość form życia wraz z całą ich zmi ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 129 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Szkodą w środowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska. Określa to ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która reguluje także zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.

Jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, istnieje obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych. Z kolei w przypadku wystąpienia szkody w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia szkody, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym dla zdrowia ludzi skutkom. Dotyczy to natychmiastowej kontroli, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia zanieczyszczeń albo innych szkodliwych czynników, a także podjęcia działań naprawczych.

... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 148 | Dodał: kolo | Data: 2019-08-26 | Komentarze (0)

Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
Kalendarz
«  Sierpień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 Statystyki