Witaj, Gość
Główna » Pliki » Moje pliki

REGULAMIN OLIMPIADY "O DIAMENTOWY INDEKS AGH"
2013-07-13, 1:00 AM
Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH PDF Drukuj Email

 Na podstawie §9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125) ustala się poniższy regulamin ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH).§1. Podstawa prawna, cele i zakres OlimpiadyOlimpiada jest organizowana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).


Celem Olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych : matematyki, fizyki, chemii i geografii, oraz lepsze przygotowanie jej do podjęcia studiów technicznych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada jest organizowana w czterech dziedzinach wiedzy:

a) matematyka,
b) fizyka,
c) chemia,
d) geografia z elementami geologii.

W każdej dziedzinie Olimpiada składa się z trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:

a) zawodów szkolnych,
b) zawodów okręgowych,
c) zawodów centralnych.§2. Zasady kwalifikacji do kolejnych etapów OlimpiadyZawodami szkolnymi są sprawdziany umiejętności organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały 70% punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie umiejętności.

Zawody okręgowe są organizowane w siedzibie AGH w Krakowie, AL. Mickiewicza 30 lub w wybranych szkołach na podstawie porozumienia z AGH. Do zawodów centralnych zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały 70% punktów możliwych do uzyskania w zawodach okręgowych.


Zawody centralne Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” są organizowane w siedzibie AGH.

Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostaną osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych.§3. Organizacja OlimpiadyZa organizację i przeprowadzenie zawodów wszystkich stopni Olimpiady odpowiada Komitet Główny powołany w imieniu AGH przez Rektora Akademii. Za organizację Olimpiady w poszczególnych dziedzinach wiedzy wymienionych w §1 ust.4 odpowiadają zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. tych dziedzin.

Za bieżące prace organizacyjne Olimpiady nie zastrzeżone w niniejszym Regulaminie do wyłącznych zadań Komitetu Głównego odpowiada Prezydium Komitetu Głównego w składzie: Przewodniczący oraz zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin.

Prezydium Komitetu Głównego na wniosek zastępcy Przewodniczącego Komitetu ds. danej dziedziny wiedzy powołuje osobę odpowiedzialną w zakresie tej dziedziny za ułożenie tematów zadań i pytań do zawodów poszczególnych stopni Olimpiady oraz szczegółowych zasad ich sprawdzania i poprawy Skalę trudności zadań określa Komitet Główny. Tematy zadań i pytań oraz zasady sprawdzania i oceny zatwierdzają z-cy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin.

Na każdym etapie Olimpiady prace uczestników Olimpiady przed poprawą są kodowane.

Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez pracowników AGH i wskazanych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powołanych przez Prezydium Komitetu Głównego zgodnie z ustalonymi zasadami ich sprawdzania i oceny.

Na podstawie wyników prac uczestników Olimpiady sporządza się listy rankingowe w poszczególnych dziedzinach wymienionych w §1 ust.4 ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do zawodów następnego stopnia Olimpiady. Listę tę zatwierdza
z-ca Przewodniczącego Komitetu ds. danej dziedziny dla zawodów szkolnych i okręgowych, a Komitet Główny dla zawodów centralnych.

O wynikach uzyskanych w Olimpiadzie zawiadamia się uczestników listami poleconymi wysyłanymi do Szkół lub pod prywatne adresy. W zawiadomieniu informuje się uczestnika o ilości zdobytych punktów i o tym, czy awansował do zawodów następnego stopnia Olimpiady.

Uczestnik ma prawo odwołać się na piśmie od decyzji z-cy Przewodniczącego Komitetu Głównego lub Komitetu Głównego w terminie 7 dni. Odwołanie należy przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego).

Odwołania rozpatruje dla zawodów szkolnych i okręgowych Prezydium Komitetu Głównego, a dla zawodów centralnych Komitet Główny i informuje osoby odwołujące się o podjętej decyzji listem poleconym. Decyzja ta jest ostateczna.§4. Zgłoszenie udziału w OlimpiadzieW miesiącu IX Przewodniczący Komitetu Głównego wysyła zawiadomienia do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych o zasadach uczestnictwa w Olimpiadzie.

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie uczestnictwa drogą korespondencji poleconej w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1.§5. Organizacja zawodów szkolnych i okręgowych OlimpiadyZawody szkolne Olimpiady odbywają się w miesiącach XI – I.

Zawody okręgowe Olimpiady odbywają się w miesiącach I – III.

Szczegółowy terminarz zawodów szkolnych i okręgowych ustala Prezydium Komitetu Głównego.

Zawody szkolne odbywają się indywidualnie lub w ramach sprawdzianów umiejętności organizowanych w ramach akcji „Rok Zerowy” przez AGH. Zadania z zawodów realizowanych w trybie indywidualnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości. Rozwiązania zadań z zawodów szkolnych realizowanych indywidualnie uczeń przesyła sam do Komitetu Głównego. Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy podać imię, nazwisko, adres domowy uczestnika, klasę wraz z jej profilem, nazwę szkoły i jej adres. Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań. Uczeń , który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.

Zawody okręgowe odbywają się w jednej lub kilku szkołach ponadgimnazjalnych województwa wybranych spośród tych, które zawarły porozumienie o współpracy z AGH, lub w siedzibie AGH w Krakowie.

Zawody okręgowe przeprowadzają Komisje powołane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady z udziałem i pod przewodnictwem nauczycieli akademickich AGH oraz z udziałem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.§6. Organizacja Olimpiady - zawody finałowe.Zawody centralne Olimpiady odbywają się w siedzibie AGH w Krakowie w miesiącach III – IV, w terminie wyznaczonym przez Prezydium Komitetu Głównego.

Zawody centralne przeprowadzają Komisje powołane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego spośród pracowników AGH i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci zawodów finałowych dzielą się na trzy kategorie w każdej z dziedzin określonych w §1 ust.4. Pierwszych dziesięciu laureatów z listy rankingowej uzyskuje tytuł laureata pierwszego stopnia w danej dziedzinie, kolejnych dziesięciu laureatów tytuł laureata drugiego stopnia w danej dziedzinie, pozostali uzyskują tytuł laureata trzeciego stopnia Olimpiady w danej dziedzinie.§7. ZaświadczeniaKomitet Główny Olimpiady wydaje laureatom zaświadczenia wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania.§8. DokumentacjaKomitet Główny Olimpiady prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

Komitet Główny Olimpiady gromadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady, a w szczególności:

a) dokumentację w sprawie powołania Olimpiady,
b) prace pisemne uczestników zawodów z zawodów trzeciego stopnia i z zawodów drugiego
stopnia z ostatnich 2 lat,
c) informatory Olimpiady i tematy zadań,
d) listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Olimpiady.§9. FinanseOrganizację Olimpiady „O Diamentowy Indeks” finansuje się z funduszy AGH.

Plan finansowania Olimpiady sporządza Prezydium Komitetu Głównego, a zatwierdza Rektor AGH po zaopiniowaniu przez Komitet Główny.

Rozliczenie kosztów Olimpiady za dany rok kalendarzowy sporządza Przewodniczący Komitetu Głównego. Po zaopiniowaniu przez Komitet Główny Olimpiady rozliczenie jest przedkładane do zatwierdzenia Rektorowi AGH.§10. Postanowienia końcoweW sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125).

Zasady przyjmowania na studia laureatów Olimpiady określa Senat danej Uczelni zgodnie z art.169 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Adres Komitetu Głównego ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel./fax 012 617-32-63

Kategoria: Moje pliki | Dodał: kolo
Wyświetleń: 123 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Moje pliki [102]
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki