Witaj, Gość
Główna » Pliki » Moje pliki

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
2013-07-13, 0:47 AM

Regulamin (Program zawodów) Olimpiady Geograficznej

 

I. Organizacja zawodów

§ 1

1. Organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne. Organizator prowadzi zawody olimpiady za pośrednictwem Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych.

2. Podstawę prawną organizacji zawodów stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. RP Nr 13 poz. 125).

 

§ 2

Olimpiada jest przeznaczona dla:

1) uczniów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

2) laureatów konkursów dla szkół gimnazjalnych oraz uczniów gimnazjów na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, lub szkoły, do której uczęszczają.

 

§ 3

Udział w olimpiadzie jest dobrowolny.

 

§ 4

1. Jury zawodów  II stopnia powoływane jest przez poszczególne Komitety Okręgowe. W skład jury zawodów II stopnia wchodzą, oprócz członków Komitetów Okręgowych, osoby kompetentne (pracownicy akademiccy, naukowi i nauczyciele) z wyjątkiem osób pracujących w szkołach, z których uczniowie biorą udział w zawodach.

2. Jury zawodów II stopnia odpowiada za zachowanie tajności zadań olimpiady do czasu ich oficjalnego ujawnienia w odpowiednim momencie zawodów.

3. Jury zawodów III stopnia powoływane jest przez Komitet Główny.

 

Zawody I stopnia (szkolne i międzyszkolne)

§ 5

W zawodach I stopnia wymagany jest poziom wiedzy wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.

 

§ 6

Uczeń ma prawo przystąpić do I etapu olimpiady w macierzystej szkole lub okręgu.

Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danych zawodów, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez właściwy Komitet Okręgowy.

 

§ 7

Na zawody I stopnia składa się etap wstępny – szkolny oraz indywidualne opracowanie ucznia.

 

§ 8

Etap wstępny polega na sprawdzeniu zainteresowań i umiejętności uczniów przez komisję szkolną. Etap wstępny przeprowadza się w czerwcu (lub we wrześniu dla uczniów klas I).

 

§ 9

Właściwe zawody I stopnia polegają na samodzielnym wykonaniu przez ucznia pracy, opartej na własnych obserwacjach i pomiarach oraz/lub studium literatury. Tematy prac każdej edycji Olimpiady ogłaszane są przez Komitet Główny. Prace uczniów są sprawdzane przez komisje wyznaczone przez dyrekcje szkół. Komisje wykonują ocenę prac według instrukcji Komitetu Głównego. Autorzy prac, które uzyskały limit punktów określony przez Komitet Główny są wytypowani do zawodów II stopnia.

 

Zawody II stopnia (okręgowe)

 § 10

W zawodach II stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu.

 

§ 11

Zawody okręgowe składają się z trzech części: weryfikacji nadesłanych prac I etapu, zawodów pisemnych oraz zawodów ustnych. Prace uczniów wytypowanych przez Komisje Szkolne do zawodów II stopnia są przesyłane do Komitetów Okręgowych. W pierwszej części zawodów II stopnia Komitety Okręgowe wybierają najlepsze prace z całego okręgu i na tej podstawie kwalifikują ich autorów do dalszej części zawodów II stopnia. 

 

§ 12

Prawo przystąpienia do drugiej części zawodów II stopnia przysługuje zawodnikom, którzy zostali w danym roku zakwalifikowani do tych zawodów przez jury Komitetów Okręgowych. W wyjątkowych przypadkach Komitet Główny – na wniosek zaopiniowany przez Komitet Okręgowy – może wyrazić zgodę na udział w zawodach II stopnia ucznia, który został dopuszczony w poprzednim roku do zawodów II stopnia, ale z ważnych powodów nie wziął w nich udziału.

 

§ 13

Zawody II stopnia są przeprowadzone wg opracowanej przez Komitet Główny instrukcji (składają się z części pisemnej oraz prezentacji pracy wykonywanej w I etapie zawodów).

 

§ 14

Wyniki zawodów II stopnia są zatwierdzane przez przewodniczącego jury i przewodniczącego Komitetu Okręgowego, który prowadzi zawody.

 

§ 15

Wyniki zawodów pisemnych II stopnia podlegają weryfikacji przez Komitet Główny, który na tej podstawie ustala listę zawodników dopuszczonych do zawodów III stopnia.

 

Zawody III stopnia (centralne)

§ 16

W zawodach III stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania najwyższej oceny na egzaminie maturalnym.

 

§ 17

Prawo przystąpienia do zawodów III stopnia przysługuje uczniom, którzy w danym roku zostali dopuszczeni do zawodów III stopnia przez Komitet Główny:

1) na podstawie wyników zawodów II stopnia,

2) wyjątkowo – ci uczniowie, którzy z ważnych powodów, mimo zakwalifikowania w poprzednim roku, nie mogli wziąć udziału w zawodach III stopnia.

 

§ 18

Zawody III stopnia są przeprowadzane wg instrukcji opracowanej przez Komitet Główny (składają się z części pisemnej, obowiązkowych zajęć terenowych oraz części ustnej).

 

§ 19

Komitet Główny ustala warunki otrzymania tytułu finalisty i laureata osobnym zarządzeniem.

Wyniki wszystkich części zawodów III stopnia każdego zawodnika są sumowane oraz zatwierdzane przez przewodniczącego jury i Komitet Główny. Na ich podstawie Komitet Główny na posiedzeniu plenarnym ustala listę laureatów i kolejność zajętych przez nich miejsc.

 

 

II. Uprawnienia i nagrody przyznawane zawodnikom

§ 20

Zawodnikom przysługują uprawnienia określane odrębnymi przepisami MEN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz senatów wyższych uczelni.

 

§ 21

Komitet Główny wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

 

§ 22

Komitet Główny wydaje laureatom – oprócz zaświadczeń – dyplomy, oraz może przyznawać nagrody. Nagrody są przyznawane na zebraniu plenarnym. Komitet Główny może ponadto ustanowić i nadać odznakę lub medal olimpiady.

 

§ 23

Komitet Główny na podstawie wyników zawodów finałowych wyłania reprezentację Polski na międzynarodowe zawody i olimpiady geograficzne oraz powołuje jej opiekunów.


 

III. Postanowienia końcowe

§ 24

Program zawodów zatwierdzony przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest wprowadzany w życie od XXXVII Olimpiady Geograficznej.

Kategoria: Moje pliki | Dodał: kolo
Wyświetleń: 84 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Moje pliki [102]
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki